Iki liepos 1 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracijoje priimamos paraiškos dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti.

Kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kurio žemės sklype medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą įgyvendinęs šias priemones. Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Kokius dokumentus reikia pateikti?

 1. Žemės sklypo planą (schemą) su planuojamų prevencijos priemonių žymėjimu.
 2. Prevencijos priemonių įgyvendinimo sąmatą.
 3. Žemės sklypo nuosavybės, valdymo ar naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus.
 4. Dokumentus, pagrindžiančius numatomų vykdyti darbų, paslaugų pirkimo, priemonių įsigijimo pagrįstumą (komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias kainas).
 5. Kitus dokumentus, pagrindžiančius numatomų prevencijos priemonių pagrįstumą.

Pareiškėjas turi nurodyti numatomų vykdyti prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) bei kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Paraiškose nurodytos prevencinės priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki 2023-12-01. Ne visiškai ar ne laiku įdiegtų prevencinių priemonių sąnaudos nekompensuojamos.

Detalesnę informaciją teikia Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius telefonu 8 347 20505.

Prevencinės priemonės:

 1. Repelentų įsigijimo finansavimas;
 2. Želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbų finansavimas;
 3. Aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbų ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimo finansavimas;
 4. Medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimo ir jų įrengimo darbų finansavimas;
 5. Laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės, miškinės obels) pirkimas ir įveisimas;
 6. Stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimo ir (ar) priežiūros darbų finansavimas. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištryptus ar nuėstus augalų pasėlius nuolat atsėjama arba pakeičiama kitais;
 7. Specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomos elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbų finansavimas;
 8. Papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbų finansavimas;
 9. Miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbų finansavimas;
 10. Laižomosios druskos įsigijimas ir laižyklų įrengimo darbų finansavimas;
 11. Bebraviečių ardymo darbų finansavimas;
 12. Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, įsigijimo finansavimas;
 13. Vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimo ir įrengimo (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) finansavimas.

Šaltinis: Kėdainių r. savivaldybė

(„K. m.” archyvo nuotr.)