Kultūros ministerija iki spalio 1 d. priima siūlymus suteikti nacionalinio ar savivaldybės mecenato vardą ir prašymus suteikti mecenuojamojo projekto statusą.

Prašyti suteikti projektui mecenuojamojo projekto statusą ir (arba) suteikti nacionalinio ar  savivaldybės mecenato vardą gali fiziniai ir juridiniai asmenys, susiję su tokio projekto iniciavimu, vykdymu ar vertinimu.

Nacionalinio mecenato vardas gal būti suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip vieno milijono eurų dydžio paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti valstybės arba daugiau negu vienos savivaldybės lygmeniu.

Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra 25 tūkst. ar mažiau, mecenato vardas gali būti suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 150 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamajam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu.

Savivaldybės, kurioje nuolatinių gyventojų yra daugiau kaip 25 tūkst. (geodata.lt duomenimis, Kėdainių rajono savivaldybėje 2022 m. sausio 1 d. buvo 45 913 gyventojų, iš jų mieste – 24 547 – red. pastaba) , arba savivaldybės, kuriai suteiktas Lietuvos Respublikos kurorto statusas, mecenato vardas suteikiamas asmeniui, skyrusiam ne mažiau kaip 250 tūkst. eurų dydžio paramą mecenuojamam projektui (projektams) įgyvendinti savivaldybės lygmeniu.

Nacionaliniu arba savivaldybės mecenatu gali būti Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos valstybių narių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybių narių fiziniai ir juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, kurie naudojasi laisvo judėjimo Europos Sąjungoje teise, ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsisteigusios kitos organizacijos, neturinčios juridinio asmens teisių.

Pirmasis ir kol kas vienintelis nacionalinio mecenato vardas 2019 m. buvo suteiktas Arvydui Paukščiui, vienu milijonu eurų parėmusiam Balbieriškio Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios atstatymo projektą.

2020 m. savivaldybės mecenatų vardai buvo suteikti UAB „Baltisches Haus“ už paramą VšĮ Amatų mokyklai „Sodžiaus meistrai“ bei paramos Vilniaus universiteto fondo dalininkams ir rėmėjams – Alvydui Žaboliui, Nerijui Numavičiui, UAB „Light Conversion“, UAB „Ekspla“ bei Dariui Zubui. 

2021 m. pradžioje Danui Tvarijonavičiui, skyrusiam 300 tūkst. eurų paramos Vilniaus universiteto fondui, ir Mariui Čiuželiui už daugiau nei 279 tūkst. eurų paramą jo paties vardo fondui ir jo vykdomai veiklai suteikti Vilniaus miesto savivaldybės mecenatų vardai. 2021 m. pabaigoje už skirtą 300 tūkst. eurų paramą Vilniaus universiteto fondui Vilniaus miesto savivaldybės mecenato vardas suteiktas knygų leidybos įmonei „Alma littera“.

Sritys, kuriose gali būti įgyvendinami mecenuojamieji projektai:

 • asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra;
 • kultūra ir kultūros paveldas;
 • menas;
 • mokslas;
 • visuomenės gerovė;
 • sportas ir kūno kultūra;
 • švietimas.

Sprendžiant, ar projektas pripažintinas mecenuojamuoju projektu, vertinama pagal šiuos kriterijus (projektas turi atitikti mažiausiai 2 kriterijus):

 • projekto atitiktis Lietuvos Respublikos Seimo tvirtinamoms Valstybės pažangos strategijai, kitoms strategijoms arba Lietuvos Respublikos Vyriausybės tvirtinamiems kitiems planavimo dokumentams;
 • inovacijų skatinimas;
 • infrastruktūros objektų sukūrimas, jų atnaujinimas (modernizavimas);
 • indėlis į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą;
 • įtaka vaizduojamajam menui, scenos menui, literatūrai, tarpdisciplininiam menui ir kitoms meno sritims;
 • ryšių su Lietuvos diaspora plėtojimas;
 • vietos bendruomenių stiprinimas;
 • valstybės arba regioninės tapatybės stiprinimas, visuomenės pilietiškumo skatinimas;
 • įtaka istorinei atminčiai ir kultūrinei tapatybei;
 • kultūrinio turizmo skatinimas;
 • kultūriniai mokymai (ugdymas per kultūrą ir meną);
 • meno, kultūros, istorijos vertybių iš užsienio valstybių pritraukimas (grąžinimas);
 • socialinės atskirties mažinimas;
 • valstybės jubiliejų minėjimas.

Prašant suteikti projektui mecenuojamojo projekto statusą būtina pateikti:

1. savo kontaktinius duomenis;

2. laisvos formos projekto aprašymą, kuriam siūloma suteikti mecenuojamojo projekto statusą (ne daugiau nei 5 psl.).

Prašant suteikti nacionalinio ar savivaldybės mecenato vardą būtina pateikti:

1. teikiančio ir teikiamo asmens kontaktinius duomenis:

2. asmens, kuriam siūloma suteikti nacionalinio ar savivaldybės mecenato statusą, gyvenimo aprašymą; 

3. mecenavimą patvirtinančių dokumentų (pvz., paramos sutarčių ir kt. dokumentų) kopijas. (Kultūros ministerija įsipareigoja neperduoti šių dokumentų ar juose nurodytų duomenų trečiosioms šalims).

Dokumentus prašome siųsti paštu arba pristatyti iki 2022 m. spalio 1 d. adresu:

Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupei (Mecenatų ženklai)
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Basanavičiaus g. 5
LT-01118 Vilnius

Kontaktai pasiteirauti:
El. p. reda.aleliunaite@lrkm.lt
Tel. 8 608 47 654

LR Kultūros ministerijos inf. ir nuotr.

Panašios naujienos