Nuoširdžiai sveikiname Genovaitę Matusevičienę birželio 24-ąją, Kauno
arkivyskupijos dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo Gimimo dienos
proga, Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo apdovanotą
aukščiausiu arkivyskupijos garbės apdovanojimu – Šiluvos Dievo Motinos
medaliu – už įkvepiantį vadovavimą Parapijos Motinų maldoje judėjimui ir
pasiaukojantį jaunimo ruošimą Įkrikščioninimo Sakramentams, pagalbą
parapijos reikaluose bei nuoširdų krikščioniško gyvenimo liudijimą.


Gerbiamai Genovaitei Matusevičienei, ilgiausių metų ir Dievo palaimos
prasmingoje krikščioniškoje veikloje linki Kėdainių Šv. Jurgio kankinio
parapija.