2019 metais Kėdainių rajone išduoti 47 leidimai-higienos pasai. Trylika šių dokumentų buvo sustabdyti, o 23 panaikinti. Tokią statistiką pateikia Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Kėdainių skyrius.

Daugiausia grožiui

Pernai 47 leidimai-higienos pasai buvo išduoti šioms veikloms: grožio paslaugų – 33, ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų – 4, kitai asmens sveikatos priežiūros – 9, ugdymo – 1.

Dažnai ūkio subjektai, nebevykdantys veiklos, nesikreipia į leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją dėl leidimo-higienos paso panaikinimo, tačiau 2019 m.  pagal pateiktus fizinių ir juridinių asmenų prašymus 13 leidimų-higienos pasų buvo sustabdyti, o 23 leidimai-higienos pasai panaikinti.

Ko nepamiršti?

Fizinis ar juridinis asmuo, gavęs leidimą-higienos pasą, suteikiantį teisę verstis tam tikra ūkine komercine veikla, turėtų nepamiršti ir apie pareigas, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakyme Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

Laikytis, informuoti…

Leidimo-higienos paso turėtojas privalo:

– laikytis visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taikomų vykdomai ūkinei komercinei veiklai, bei vykdyti ūkinę-komercinę veiklą tomis sąlygomis, kurios deklaruotos paraiškoje gauti leidimą-higienos pasą;

– informuoti leidimą-higienos pasą išdavusią instituciją apie pasikeitusias ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Taip pat ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti apie pasikeitusius leidime-higienos pase įrašytus duomenis (juridinis asmuo ir filialas – pavadinimą, buveinės adresą, pakeistą kodą (suteiktą naują kodą); fizinis asmuo – asmens duomenis, adresą, kuriuo galima siųsti korespondenciją);

– žinoti, jog draudžiama įgalioti ar pagal sutartį perduoti kitiems asmenims teisę verstis turimuose leidimuose-higienos pasuose nurodyta veikla;

– pateikti vartotojams matomoje vietoje leidimo-higienos paso originalą arba kopiją, jei leidimas-higienos pasas suteikia teisę teikti paslaugas. Skelbiamame leidimo-higienos paso originale ar jo kopijoje turi nesimatyti asmens kodo ir fizinio asmens adreso.

Kreiptis dėl naujo

Leidimus-higienos pasus turintys fiziniai, juridiniai asmenys ir filialai, atlikę patalpų, kuriose vykdoma ūkinė komercinė veikla ir kurioms yra išduotas leidimas-higienos pasas, rekonstrukciją ar remonto darbus, kuriuos užbaigus būtina nustatyta tvarka statinį pripažinti tinkamu naudoti, privalo nedelsdamas kreiptis į leidimus-higienos pasus išduodančią instituciją dėl naujo leidimo-higienos paso išdavimo.

Kauno departamento Kėdainių skyriaus inf.