Ir nubėgo dienos stirnom pabaidytom
Į rūkų bedugnes, į gilias marias,
Iš kur nieks negrįžta jau nė vieną rytą,
Iš kur, kai išeisim, nebegrįšim mes.
(F. Kirša)

Gruodžio 5 dieną eidamas 79 metus mirė Adolfas Kulnickas – ilgametis Kėdainių „Aušros“ vidurinės mokyklos direktorius, tradicinės tautinės, bendruomeniškos, demokratinės, sporto ir meno vertybes išpažįstančios mokyklos kūrėjas.

Adolfas Kulnickas gimė Kėdainių rajone, Alksnėnų kaime, kaip pats sakydavo, savo brangiausiame krašte. Čia nuo 1950 metų lankė pradinę mokyklą. 1954-1962 metais mokėsi Gudžiūnų vidurinėje mokykloje. 1962 metais įstojo į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, kuriame įgijo geografijos-fizinio auklėjimo mokytojo specialybę. Jau studijuodamas institute, būdamas aktyvus, veržlus ir organizuotas studentas, geografijos katedroje dirbo laborantu, buvo studentų profesinio komiteto pirmininkas. 1967 metais Adolfas Kulnickas buvo paskirtas Kaišiadorių vaikų ir jaunimo sporto mokyklos treneriu. 1969 metais kartu su pedagoge žmona atvyko dirbti į Kėdainių rajono Šėtos vidurinę mokyklą fizinio lavinimo mokytoju. Nuo 1971 metų Adolfas Kulnickas paskirtas Gudžiūnų vidurinės mokyklos direktoriumi, o nuo 1985 metų – Kėdainių „Aušros“ vidurinės mokyklos direktoriumi. Šią mokyklą kūrė 25 metus.

Adolfo Kulnicko nuoširdus darbas ir atsakomybė ne kartą buvo įvertinti Respublikos švietimo ministerijos ir Kėdainių švietimo skyriaus padėkos raštais. „Jūsų vadovaujamos mokyklos pasiekimai ir geroji patirtis švietimo, kultūros, sporto, tarptautinio bendradarbiavimo srityje daro mus patrauklius, išsiskiriančius iš kitų rajono savivaldybės mokyklų“, – teigė Švietimo skyriaus vedėjas, ilgametis draugas ir bendražygis Julius Lukoševičius.

Puikus profesinis išmanymas, erudicija, inteligencija, humoro jausmas, žmogiškumas – vertybės, kurios nuolat lydėdavo direktorių Adolfą Kulnicką. Šiomis savybėmis Jis stiprindavo visą mokyklos bendruomenę, kurioje buvo pastebėtas ir vertinamas kiekvienas.

Nuolat mūsų atminty skambės Direktoriaus žodžiai: „Pagalvokime, ar viską mes vertiname, ar viską pamatome, ar visiems ištiesiame pagalbos ranką? Ar viską iki galo atlikome, kad pamatytume žibančias mokinių akis ir jų besišypsančius veidus?“

Direktoriaus šviesus paveikslas – dvasios stiprybė, vidinis susikaupimas – visada išliks jį pažinojusių mokinių, kolegų, draugų atmintyje. Tebūnie Jam lengva Lietuvos žemelė, kurią Jis taip mylėjo ir tyliai, bet taip kruopščiai dirbo mūsų ir viso Kėdainių krašto labui.

Lietuvos sporto universiteto
Kėdainių „Aušros“ progimnazijos bendruomenė

Urna su velionio palaikais bus pašarvota gruodžio 7 d. 9 val. Kėdainių Šv. Juozapo parapijos salėje. Laidotuvės vyks gruodžio 8 d. 12 val. Kauno kapinėse.