Šiandien Kėdainių Šv. Juozapo bažnyčioje prisiekė naujasis Kėdainių dekanas, kun. Žydrūnas Paulauskas, į šias pareigas paskirtas penkerių metų kadencijai, tuo pačiu jis eis Kėdainių Šv. Juozapo, Apytalaukio, Surviliškio ir Paberžės parapijų klebono pareigas.

Iš Raseinių kilusiam Žydrūnui Paulauskui ryt sukaks 52-eji metai. Kunigo tarnystę jis pradėjo 1995-ųjų metų rugpjūtį.

„Per tuos 28-erius metus teko kunigauti Kauno, Kėdainių ir Radviliškio rajonuose. Praktiškai pusę savo kunigystės praleidau Kaune. Apie 10–11 metų dirbau Kėdainių krašte. Buvau vikaru Kėdainių Šv. Jurgio bažnyčioje, vėliau teko eiti klebono pareigas Gudžiūnų, Krakių ir Pajieslio parapijose. Tai šie kraštai man yra savi ir labai mieli.

Džiaugiuosi šiuo arkivyskupo paskyrimu, nes grįžtu į Kėdainių dekanatą, kur gerai pažįstu čia tarnaujančius kunigus, su kai kuriais teko ir mokytis kartu, su visais bendraujame“, – teigia naujasis Kėdainių dekanas.

Atsakomybė nebaugina

Į Kėdainius kun. Žydrūnas Paulauskas atvyksta iš Kauno Šventosios Dvasios (Šilainių I) parapijos, kur tarnavo nuo 2010 metų, eidamas ne tik šios parapijos klebono, bet ir Kauno Šv. Kazimiero progimnazijos bei LSMU Kauno ligoninės (Hipodromo g. 13) kapeliono pareigas.

Nors dekano pareigos jam patikėtos pirmą kartą, tokia atsakomybė dvasininko nebaugina.

„Kauno miesto parapijos yra pakankamai didelės, tad jos yra prilygintos dekanato centrui, tai praktiškai tokią atsakomybę aš jau turėjau.

Ateinu dirbti atvira širdimi ir tikiuosi, kad čia taip pat rasiu atvirus žmones. Manau, kad tarp didmiesčių ir mažesnių miestų žmonių nėra didelių skirtumų, visur yra tikinčių žmonių, norisi atliepti visų lūkesčius. Aišku, stengsiuosi dirbti ir su jaunimu, palaikyti ryšį su mokyklomis.

Naujiesiems parapijiečiams šiandien noriu palinkėti būti tikėjimo žmonėmis ne tik širdyje, bet ir liudyti tikėjimą savo gyvenimu“, – sako kun. Ž. Paulauskas.

Kvietė visus maldai už kunigus

Prieš pradėdamas eiti Kėdainių dekano, Šv. Juozapo, Apytalaukio Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Paberžės Švč. M. Marijos Apsilankymo ir Surviliškio Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų klebono pareigas kun. Ž. Paulauskas davė priesaiką ne tik tikinčiųjų, bet ir Kauno arkivyskupijos vyskupo augziliaro Sauliaus Bužausko, aukojusio šventąsias mišias, akivaizdoje.

Vyskupas dėkojo buvusiam dekanui Norbertui Martinkui už jo nuoširdžią tarnystę keliose dekanato parapijose, už rūpestį tiek sielovada, tiek ir bažnyčios pastatais, bei linkėjo, kad tas entuziazmas neišblėstų dirbant naujose jam paskirtose parapijose. O naujajam dekanui Ž. Paulauskui linkėta tęsti pradėtus darbus ir, pasitarus su benduomene, imtis naujų darbų, telkti žmones į bendruomenes.

Pasak vyskupo, kunigų kaita parapijose leidžia atsinaujinti tiek parapijai, tiek ir pačiam kunigui.

„Pokyčiai parapijos gyvenimą padaro tekančia upe, reikia, kad tas vanduo ne stovėtų vietoje, o tekėtų ir gaivintų. Vienas kunigas patraukia vienus parapijiečius, kitas atranda kelią į dar kitų žmonių širdis. Tad kviečiu visus parapijiečius palaikyti savo kunigus, melstis už juos, kad jie rūpestingai atliktų savo pareigas. Kad bažnyčioje žmonės atrastų paguodą, dvasinį pastiprinimą, kad nebūtų situacijų, kurios piktintų, skaudintų ar įžeistų.

Kita vertus, tas kunigų perkėlimas mums primena, kad šioje žemėje visi esame keleiviai, todėl neturime prie kažko prisirišti. Kunigą priimkime kaip Dievo mums siųstą žmogų, su kurio pagalba, pamokymu galime artėti prie Dievo. Aišku, gal prireiks laiko vieni su kitais apsiprasti, susidraugauti, bet kviečiu visus bendradarbiauti, įsiklausyti, palaikyti“, – į susirinkusius tikinčiuosius kreipėsi vyskupas augziliaras S. Bužauskas.

Sutiko ir išlydėjo su gėlėmis

Po mišių parapijiečiai suskubo dėkoti buvusiam dekanui ir klebonui N. Martinkui už jo atliktus darbus, ačiū tarė ir savivaldybės vadovai. Negailėta gražių žodžių, įteikta gėlių ir dovanų, sėkmingos tarnystės linkėta ir naujajam dekanui Ž. Paulauskui.

„Buvusį dekaną Norbertą Martinkų galiu minėti tik gerais žodžiais. Man išliks atminty jo giedojimas, nuolatiniai padrąsinimai eiti tikėjimo keliu, ieškoti ryšio su Dievu. Linkiu jam Aukščiausiojo palaimos tolesnėje tarnystėje. O iš naujojo dekano irgi tikiuosi geranoriškumo, noro dirbti, nes darbų tikrai yra, norėtųsi, kad mūsų bažnytėlėje būtų restauruoti šoniniai altoriai, labai reikėtų atnaujinti ir prie bažnyčios esančią automobilių stovėjimo aikštelę, kad nereikėtų šokinėti per balas einant į mišias“, – kalbėjo parapijietė Aldona.

„Gaila atsisveikinti su kun. Norbertu, noriu jam pasakyti ačiū už jo didžiulį indėlį į mūsų parapijos gyvenimą, už tai, kad pastebėdavo ir jauną, ir seną. Kaip gražu buvo, kai Motinos dieną dekano rūpesčiu visos į bažnyčią atėjusios mamos buvo apdovanotos gėlėmis. Aukojantiems bažnyčiai dekanas įteikdavo dovanų po katalikišką kalendorių su Kėdainių krašto bažnyčių vaizdais. Gerbėme šį kunigą, mylėsime ir naująjį“, – sakė mišiose dalyvavusi Valerija.

Viršelio nuotraukoje: Naujasis Kėdainių dekanas Ž. Paulauskas (iš kairės), vyskupas augziliaras Saulius Bužauskas ir Josvainių bei Pernaravos parapijų klebonas N. Martinkus. (L. Pranckevičiūtės nuotr.)