„Teko didis džiaugsmas palydėti Šv. Juozapo parapijos jaunuolius į piligriminę kelionę Lenkijoje. Smagu buvo patirti, koks smalsus, dvasingas, gilus jaunimas auga“, – taip apie išvyką su jaunimu atsiliepė kelionėje juos lydėjusi mokytoja Asta Tikniuvienė. Tai, ką per dieną jie spėjo aplankyti ir pamatyti ji aprašė laiške.

„Dar nepasiekus Lenkijos sienos, katechetė Zita Kairaitytė  surengė viktoriną, kurios metu vaikai prisiminė ne tik Lietuvos pirmojo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose, valstybės krikšto datas, kunigaikščius, bet ir bendros Lenkijos ir Lietuvos valstybės istoriją. Ypač daug dėmesio skirta Žygimantui Augustui, nes kelionės tiksluose buvo ne tik Seinai, Vygriai, bet ir Žygimanto Augusto įkurtas Augustavas. Kelionės pradžioje kiekvienas piligrimas burtų keliu išsitraukė bendrakeleivį ir įsipareigojo kelionės metu būti jo angelu sargu – globoti, pasigesti, pasirūpinti. Piligrimus labai maloniai sutiko lydėti buvęs Šv. Juozapo parapijos vikaras, kunigas Martynas Povylaitis SC.

Pirmoji stotelė buvo Seinai. Čia piligrimus pasitiko Lenkijos lietuvių Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas Algirdas Vektorius, kuris papasakojo apie vietos lietuvių gyvenimą, lietuvišką Seinų ,,Žiburio“ gimnaziją, nusivedė į Seinų Švč. Mergelės Marijos baziliką, kurią įsteigė dominikonų vienuoliai XVII amžiuje. Daugiausia dėmesio buvo skirta daugybę piligrimų pritraukiančiai gotikos stiliaus Dievo Motinos skulptūrai, kuri nuo seno garsėja stebuklais. Lektorius papasakojo ir apie kunigų seminariją, veikusią prie Katedros  nuo 1826 iki 1926 metų. Joje mokėsi lietuvių rašytojas V. Mykolaitis-Putinas, Lietuvos himno autorius V. Kudirka, Dievo tarnas vyskupas Vincentas Borisevičius ir daug kitų Lietuvos šviesuolių. Čia paskutinius savo gyvenimo metus vyskupu buvo paskirtas Antanas Baranauskas, kuris Dievo Motinos koplyčioje ir palaidotas. Prie jo kapo padėta Lietuvos Trispalvė. Šv. kunigo Jono Bosko mokymu, sukalbėję tris ,,Sveika, Marija”, pasimeldę savomis intencijomis, apžiūrėję krikštyklą, relikvijas, lietuvių draugijos pirmininko apdovanoti vietos lietuvių leidžiamais ,,Šaltinio” žurnalais, šventais paveikslėliais, maldininkai nusifotografavo prie Antano Baranausko paminklo ir patraukė į Vygrius.

Vygriuose lankėme kamaldulių vienuolyną. Vaikai sužinojo, kad nuo seno tai buvo lietuvių etninės žemės, šiose vietose medžiojo ir Vytautas, ir Jogaila. Iki pat trečiojo padalijimo Vygriai priklausė LDK, o lietuviai daugumą gyventojų sudarė iki pat XX amžiaus. Kunigas Martynas papasakojo apie kamaldulių vienuolijos ypatumus: vienuoliai itin mažai kalbėjo, susitikę dažniausiai vienas kitam tik tarsteldavo ,,Memento mori” – atmink, kad mirsi. Moterys į vienuolyno teritoriją negalėdavo net įeiti, o pasauliečiai joje melstis galėjo tik du kartus per metus.

Labiausiai mus visus sujaudino Švč. Sakramento adoracija vienuolyno bažnyčioje, kurioje mūsų jaunimas ir pagiedojo.

Paskutinis kelionės tikslas buvo Augustavas. Gidė papasakojo, kad Augustave yra įvairių tikėjimų žmonių, tačiau daugiausia – katalikų. Aplankytoje Švč. Jėzaus Širdies bazilikoje, kurioje pagarbinome Švč. Sakramentą, Šv. Mišios aukojamos keturis kartus per dieną, o sekmadieniais – net septynis.

Kelionę baigėme pramoga. Plaukėme Augustavo kanalais. Buvo įdomu pamatyti vandens pakėlimo ir nuleidimo techniką, gėrėtis vaizdingomis apylinkėmis. Išlipę Studzieničnos ežero pakrantėje apsilankėme Švč. Mergelės Marijos koplyčioje. Joje kun. Martynas pakvietė sugiedoti ,,Ave, Maria”. Pritarė  ir kiti turistai. Buvo įspūdinga. Nusiprausę stebuklingu šaltinėlio vandeniu, aplankę paminklą Jonui Pauliui II, Kryžiaus stotimis paženklintu keliu, kaip tikri piligrimai, pasukome autobuso link.

Išsiskirti buvo sunku. Vaikai ilgai skandavo ,,ačiū” kunigui Martynui, linkėjo sėkmės moksluose, žadėjo nepamiršti maldoje. 

Visi keliauninkai nuoširdžiai dėkoja klebonui kun. N. Martinkui už finansinę paramą ir dvasinį palaikymą, o Kėdainių turizmo ir verslo informacijos centro gidei Editai Mongirdaitei už pagalbą organizuojant ekskursiją“, – trumpos, bet dvasiškai labai pakilėjusios kelionės įspūdžiais dalijosi A. Tikniuvienė.

Kelionių būna ir daugiau

Pasak jaunimo vadovės Zitos Kairaitytės, Šv. Juozapo parapijos jaunimo grupę sudaro vaikai ir jaunuoliai, kurie ruošėsi Pirmosios Komunijos ar Sutvirtinimo sakramentams. Siekiant paskatinti jų domėjimąsi dvasiniais dalykais, kasmet organizuojama po 2–3  keliones. Šiemet birželio mėnesį dar buvo surengta išvyka į Jono Pauliaus II piligrimų centro organizuotą ,,Gyvosios piligrimystės” dienos renginį.  Rugsėjį tradiciškai dalyvaujama Šiluvoje rengiamoje Kauno arkivyskupijos jaunimo dienoje.