Siekdama, jog būtų užkirstas kelias teisės aktų pažeidimams ateityje, VTEK siūlo Kėdainių rajono savivaldybės merui imtis prevencinių priemonių.

P. Aukštikalnio ir N. Naujokienės elgesys tiriamas

Liepos 29 dieną Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) pradėjo tyrimą dėl Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narių Pauliaus Aukštikalnio ir Nijolės Naujokienės elgesio.

Tyrimas pradėtas gauto pranešimo pagrindu. Esą, P. Aukštikalnis ir N. Naujokienė nenusišalino šių metų balandį vykusiuose savivaldybės tarybos komitetų, kuriems jie priklauso, o po to – ir savivaldybės tarybos posėdžiuose. Juose svarstytas klausimas, susijęs su Kėdainių rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitomis, įskaitant ir VšĮ Kėdainių ligoninę. Pastarojoje dirba valstybės politikams artimi asmenys.

Aiškinamasi, ar valstybės politikai nepažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimų vengti interesų konflikto, o jam kilus – nusišalinti.

Tyrimui atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.

Dėl V. Baltraitienės sprendimas priimtas

Praėjusią savaitę VTEK nusprendė, kad Kėdainių rajono savivaldybės tarybos narė Virginija Baltraitienė pateko į interesų konfliktą.

Komisijos sprendime rašoma, kad V. Baltraitienė, būdama savivaldybės tarybos Etikos komisijos narė, dalyvavo trijuose šios komisijos posėdžiuose šių metų kovą ir balandį sprendžiant klausimus dėl jos pačios atžvilgiu atliekamo tyrimo termino pratęsimo.

V. Baltraitienė paaiškino, kad visuose trijuose savivaldybės tarybos Etikos komisijos posėdžiuose buvo balsuojama vienu klausimu „Dėl tyrimų terminų pratęsimo“. Šis klausimas apėmė keleto Etikos komisijos atliekamų gaudžiai susijusių tyrimų pratęsimą. (Tarp jų – ir dėl V. Baltraitienės – red. past.).

„Šiais atvejais buvau įsitikinusi, kad pažeidimo nedarau, – paaiškino V. Baltraitienė. – Kai buvo svarstomas iš esmės mano atžvilgiu pradėtas tyrimas ir priimamas sprendimas, aš nusišalinau ir svarstyme bei balsavime nedalyvavau“.

——————-

Apie VTEK

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) yra Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, kurios paskirtis – užtikrinti, kad valdžios įstaigos ir jose dirbantys asmenys etiškai tarnautų žmonėms.

  • VTEK sudaroma iš 5 narių. Jie skiriami iš nepriekaištingos reputacijos, aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba vienpakopį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo viešajame sektoriuje patirtį turinčių Lietuvos Respublikos piliečių;
  • VTEK narys yra Seimo skiriamas valstybės pareigūnas;
  • VTEK nario kadencijos laikas – 5 metai. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės;
  • Atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus, VTEK yra nepriklausoma ir veikia pagal įstatymuose nustatytus įgaliojimus. Valstybės politikams, pareigūnams, politinėms partijoms, valstybės tarnautojams, asociacijoms, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims draudžiama kištis į VTEK veiklą;
  • VTEK pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir nariai negali būti politinių partijų nariais, dalyvauti jų veikloje ar kitaip pažeisti politinio neutralumo principą;
  • VTEK jos įgaliojimų srities klausimus svarsto ir sprendimus priima kolegialiai posėdžiuose;
  • VTEK posėdžiai yra vieši;
  • VTEK sprendimą priima VTEK narių balsų dauguma atviru vardiniu balsavimu.