Kėdainių „Ryto“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė Rasa Rugelienė ir Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Neringa Kapočienė dalyvavo trumpalaikėje penkių dienų stažuotėje Airijoje, kurią organizavo Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindama projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“.

      Stažuotės tikslas – sudaryti sąlygas susipažinti ir panaudoti gerąją Airijos pedagoginę patirtį, tobulinti pradinio ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas orientuotas į ugdymo proceso efektyvumo didinimą, atkreipiant dėmesį į aktualias temas (klasės įvairovė, daugiakultūriškumas, specialiųjų poreikių vaikų atpažinimas ir pagalba jiems, problemų sprendimas, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų ugdymas ir pan.), realiai pritaikomas ugdymo procese.

Susipažino su Airijos švietimo sistema

       Kėdainietės lankėsi Airijos švietimo departamente (DES) ir Mokytojų kompetencijų tobulinimo tarnyboje (PDST).

        Airijos švietimo departamentasDubline pavaldus Airijos vyriausybei. Šiai įstaigai vadovauja švietimo ministras. Švietimo departamentas yra ministrų departamentas, kuriam padeda įvairios agentūros ir patariamosios įstaigos. Todėl šiems tikslams pasiekti kasmet skiriamos didžiulės lėšos (milijardai), ypač daug dėmesio skiriant lygybės ir įtraukties, kokybiškų rezultatų ir mokymosi visą gyvenimą skatinimui. Švietimo departamentas administruoja visas su švietimu susijusias viešąsias paslaugas bei verslą (įskaitant pradinį, vidurinį ir universitetinį išsilavinimą, profesinį ir techninį mokymą ir t.t.).

Airijos mokytojų kompetencijų tobulinimo tarnyba (PDST) – tai didžiausia šalyje pagalbos tarnyba, siūlanti mokytojams ir mokyklų vadovams profesinio mokymosi galimybes įvairiose pedagogikos, mokymo programų ir švietimo srityse. PDST įsteigta 2010 m. Ši tarnyba atsakinga už mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimo standartus. Į pagalbą pasitelkia profesionalių pedagogų – mentorių komandą, kurie važiuoja po mokyklas ir padeda tiems pedagogams, kuriems tokio tipo parama reikalinga. Organizacija turi išskirtinę „Technology in Education“ komandą, kurios pagrindinė atsakomybė – suteikti organizacijos bendruomenei tiek techninių, tiek pedagoginių žinių ir įgūdžių, kad šie galėtų teikti kuo įvairesnę pagalbą mokykloms ir atliepti jų poreikius.

Pradinėse mokyklose

     Kėdainietės  R. Rugelienė ir N. Kapočienė apsilankė keturias pradinėse mokyklose Dubline: St.James pradinėje mokykloje, Lurdo Dievo motinos katalikiškoje pradinėje mokykloje, St.Patrick‘s GNS Hollypark mokykloje (mergaičių), St.Joseph valstybinėje mokykloje (berniukų ir mergaičių). Visose aplankytose švietimo įstaigose organizuotai ir apgalvotai įgyvendinamas ugdymo(-si) procesas, kurio metu dėmesys skiriamas tiek specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukčiai (pritaikyta mokyklos aplinka, specialiosios klasės, nusiraminimo, susitelkimo, atsipalaidavimo erdvės), tiek skirtingų tautybių, religijų, kultūrų ar etninės kilmės vaikų visapusiam tobulėjimui (šia kryptimi aktyviai veikia pagalbos mokytojui specialistai, suteikiamos papildomos kalbos pamokos-konsultacijos, mokyklos erdvėje gausu mokymo(-si) priemonių skirtingomis kalbomis).

        Pradinis ugdymas Airijoje – 6 iki 12 metų vaikams. Trunka 6 metus. Privalomas ugdymas – iki 16 metų. Stebėtose veiklose buvo daug dėmesio skiriama siekiant sudaryti sąlygas vaikų bendrųjų kompetencijų ugdymui(-si). Mokyklos vadovaujasi Airijos nacionaline mokymo programa, todėl mokoma šių dalykų: raštingumo, matematikos, airių, prancūzų kalbos, istorijos, geografijos, gamtos mokslų, dailės, muzikos, dramos, religijos, vyksta socialinis, asmeninis ir sveikatos ugdymas.

Airijoje mokytojo profesija yra prestižinė

 Ši stažuotė sudarė pedagogėms galimybes iš arčiau susipažinti su Airijos švietimo sistema. Joje dominuoja pasitikėjimo, pagalbos, paramos  kultūra, kolegialus ryšys. Airijoje – mokytojo profesija prestižinė.

Skiriant pakankamai lėšų švietimo sektoriui, ten mokyklos yra ne tik aprūpintos visais reikalingais ištekliais, bet ir vieningai įgyvendina centralizuotai parengtus ugdymo planus, gauna visas reikalingas priemones pagal poreikį.

Išskirtinai didelis dėmesys skiriamas mokinių ir mokytojų gerai savijautai. Mokytojai atostogauja tiek pat dienų, kiek ir mokiniai. Dienos darbo krūvis subalansuotas. Mokytojai nepildo dienynų kasdien ir kas pamoką (kaip Lietuvoje), nuo jų nuimtas nuolatinio grįžtamojo ryšio teikimo tėvams krūvis.

Apie vaiko pažangą pageidaujantieji gali sužinoti apsilankę mokykloje pagal atskirą susitarimą kartą per metus. Su tėvais iškilusias problemas ir sunkumus padeda spręsti atskiras tam skirtas žmogus, kuris rūpinasi tėvų švietimu bei pagalba jiems.

Inspektoriai lankosi mokyklose pedagoginės pagalbos ir palaikymo tikslais (siekiant ne kontroliuoti ar bausti, o padėti spręsti problemas, tobulėti, planuoti), nemokamais kvalifikacijos tobulinimo renginiais ir pan. Su naujais mokytojais dirba profesionali palaikymo komanda (Professional Support Team), kuri susideda iš patyrusių kolegų mentorių. Visiems Airijos mokytojams prieinama virtuali mokymo(-si) priemonių bazė (pvz., https://www.scoilnet.ie), kur pedagogai ne tik randa iš anksto parengtas priemones ir taip sutaupo laiko ruošiantis pamokoms, bet gali ir patys kurti turinį bei skleisti gerąją pedagoginę patirtį kitiems.

 „Džiaugiamės Nacionalinės švietimo agentūros suteikta galimybe dalyvauti stažuotėje, kurioje patobulinome savo bendrąsias ir dalykines kompetencijas, susipažinome su Airijos kultūra, švietimo ypatumais. Stažuotės metu patirtais įspūdžiais, idėjomis, žiniomis pasidalinome su savo mokyklų bendruomenėmis ir  pritaikysime ugdomajame procese“, – sako iš stažuotės Airijoje sugrįžę kėdainietės pedagogės.

Panašios naujienos