Prasidėję nauji mokslo metai įnešė tam tikrų naujovių tiek mokiniams, tiek ir pedagogams. Nuo šiol mokiniai atostogaus trumpiau, žinias gilins dar keliose mokomosiose srityse, kurios bus įvairiais būdais integruojamos į mokymosi procesą. Be to, kaip ir likusioje Lietuvoje, taip ir mūsų rajone susiduriama su pedagogų trūkumo problema.

Kėdainių rajono savivaldybės švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius.

Visas naujųjų mokslo metų aktualijas pristato Kėdainių rajono savivaldybės švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Julius Lukoševičius.

Kelioms rajono ugdymo įstaigoms bus perduoti geltonieji mokykliniai autobusiukai, kuriuos visai neseniai gavo Švietimo ir mokslo ministerija?

– Mokyklinį autobusą gavo Josvainių gimnazija: juo bus pakeistas susidėvėjęs autobusas, skirtas vežti Pernaravos skyriaus mokinius.

Kaip mūsų miesto ir rajono ugdymo įstaigos nusprendė ilginti mokslo metus? Keliomis dienomis ir kokiomis veiklomis tuo metu mokiniai bus užimti?

– Pradinių klasių mokiniai ugdymo procesą baigs 2018 m. gegužės 31 d. Ugdymo proceso trukmė 170 dienų. Mokiniams neliko 10 papildomų atostogų dienų, kurios buvo anksčiau.

5–11 klasių mokiniai ugdymo procesą baigs 2018 m. birželio 15 d. Ugdymo proceso trukmė 181 d. Papildomomis dienomis vyks ne tik pamokos, bet ir kitos veiklos: pažintinės, sporto, verslumo, socialinės, pilietinės. 12 klasės mokiniams ugdymas vyks 166 dienas.

Kokie nauji mokomieji dalykai atsirado ugdymo tvarkaraščiuose?

– Ugdymo sritys lieka tos pačios: dorinis ugdymas, lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalbos, matematika, informacinės technologijos, gamtamokslinis ugdymas, technologijos, socialinis ugdymas, kūno kultūra, meninis ugdymas.

Į mokyklos ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Mokykla priima sprendimą dėl programos įgyvendinimo būdų: integruoti į dalykų turinį, įgyvendinti per neformaliojo švietimo veiklas, skirti atskirą laiką programai įgyvendinti ar kt. Mokykla šiai programai įgyvendinti gali naudoti mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirtas pamokas.

Kaip šiais mokslo metais bus sprendžiama patyčių problema? Kokios priemonės bus taikomos patyčių prevencijoje?

– Mokykla, įgyvendindama pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, sudaro sąlygas mokiniui mokytis mokinių, mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas. Mokykloje mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia mokyklos vaiko gerovės komisija.

Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas: pasirenka nuoseklią ir ilgalaikę socialines ir emocines kompetencijas ugdančią prevencinę programą, apimančią patyčių, smurto, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, sveikos gyvensenos skatinimą ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat joje dalyvauti, įgyvendindama Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijas. Mokykla priima sprendimą dėl pasirinktos prevencinės programos įgyvendinimo būdų: integruoti į dalyko ugdymo turinį, įgyvendinti per neformaliojo vaikų švietimo veiklas, skirti atskirą laiką programai įgyvendinti, kitu mokyklos pasirinktu būdu. Mokykla prevencinei programai įgyvendinti gali naudoti mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti skirtas pamokas.

Kokių sričių pedagogų šiuo metu mūsų rajone trūksta labiausiai? Gal yra žinoma, koks vidutinis dirbančių pedagogų amžius?

– Mokyklose trūksta gamtos mokslų, muzikos mokytojų, psichologų. Pedagogų amžius: 30–39 m. 12 proc., 40–49 m. 33 proc., 50–59 m. 40 proc., 60 m. ir daugiau 13 proc.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.