Sulaukus senatvės, galima gauti išankstinę pensiją, socialinio draudimo senatvės pensiją, vienišo asmens išmoką ar našlių ar našlaičių pensiją, netekto darbingu­mo pensiją ir kitas pensijas, pasinaudoti socialinėmis paslaugomis. Sužinokite, kokia pensija ir kokios socialinės paslaugos jums priklauso.

Aktualu nuo 2023 metų sausio 1 dienos

Išmokos

Socialinio draudimo senatvės pensija

Sulaukus senatvės galima gauti socialinio draudimo senat­vės pensiją arba senatvės pensiją neįgaliajam, taip pat našlių pensiją arba vienišo asmens išmoką. Iki senatvės pensijos amžiaus likus ne daugiau kaip 5 metams galima gauti išankstinę senatvės pensiją, o netekus darbingumo – netekto darbingumo pensiją. Mokiniai ir studentai gali gauti našlaičių pensijas. 

Socialinio draudimo senatvės pensijos – svarbiausia socialinės apsaugos senatvėje rūšis.

Senatvės pensiją gali gauti asmenys, kai jie:

• yra sukakę nustatyto senatvės pensijos amžiaus;

• turi minimalų socialinio pensijų draudimo stažą, nustatytą senatvės pensijai – 15 metų.

Pensijų draudimo stažas – tai laikas, per kurį asmenys patys moka arba už juos yra mokamos ar turi būti mokamos nustatytos privalomos pensijų socialinio draudimo įmokos.

2023 metais būtinojo stažo reikalavimas yra 33 metai. Šis reikalavimas kasmet didinamas po 6 mėnesius iki kol pasieks 35 metus (2027 metais). 

Pensijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmens įgyto pensijų socialinio draudimo stažo trukmę ir įgytų pensijų apskaitos vienetų skaičių. 

2021 m. buvo priimti Socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimai, kurie užtikrina spartesnį socialinio draudimo pensijų didėjimą. 

Vidutinė senatvės pensija nuo 2023 m. pradžios didės nuo 482 eurų iki 542 eurų. Vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu 2023 m. didės nuo 513 iki 575 eurų, t. y. daugiau nei 12 proc.   

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“.

Išankstinės senatvės pensijos

Išankstinė senatvės pensija skiriama asmeniui, kuris kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos dieną atitinka visas šias sąlygas:

• Iki senatvės pensijos amžiaus jam yra likę ne daugiau kaip 5 metai.

• Turi būtinąjį stažą senatvės pensijai skirti, galiosiantį tais metais, kuriais asmuo sukaks senatvės pensijos amžių.

• Negauna kitų socialinio draudimo, valstybinių, šalpos pensijų, užsienio valstybės pensijų, nuolatinių pensinio pobūdžio išmokų už asmens darbo pobūdį (pavyzdžiui, rentos) ar kompensacijų, nedarbo socialinio draudimo išmokos ar priešpensinės bedarbio išmokos.

• Nėra vienas iš asmenų, privalomai draudžiamų socialiniu draudimu, nėra ūkininkas ar jo partneris, negauna užsienio valstybėje pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais.

• Motinoms, kurios pagimdė ir išaugino iki 8 metų penkis ir daugiau vaikų, taip pat tėvams (įtėviams), kurie ne mažiau kaip 15 metų slaugė namuose savo neįgalius vaikus (įvaikius).  

Svarbu! Jei pasirenkama gauti išankstinę pensiją, senatvės pensijos dydis mažinamas po 0,32 proc. už kiekvieną gautos išankstinės senatvės pensijos mėnesį. Senatvės pensijos dydis nemažinamas, jeigu išankstinę senatvės pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir skiriant išankstinę senatvės pensiją 2023 m. jam buvo įskaitytas ne mažesnis kaip 40 metų ir 6 mėnesių stažas. Šis stažo reikalavimas naujai skiriamoms senatvės pensijoms kasmet didinamas po 3 mėnesius, kol 2031 m. pasieks 42 metus 6 mėnesius.

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“.

Senatvės pensija neįgaliajam

Jeigu iki senatvės pensijos amžiaus asmuo gavo po 2018 m. sausio 1 d. paskirtą netekto darbingumo pensiją, sukakęs šį amžių jis gali gauti senatvės pensiją neįgaliajam. Šios pensijos dydį lemia ne tik įgytas pensijų socialinio draudimo stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius, bet ir negalios sunkumas. 

Asmeniui gali būti mokama arba senatvės pensija, arba senatvės pensija neįgaliajam – priklausomai nuo to, kurią iš šių dviejų pensijų gauti jam yra naudingiau. 

Jei asmeniui netekto darbingumo (invalidumo) pensija buvo paskirta iki 2018 m. sausio 1 d., senatvės pensijos amžių sukakusiam asmeniui mokama arba senatvės pensija, arba tęsiamas ankstesnio netekto darbingumo (invalidumo) pensijos mokėjimas – priklausomai nuo to, kurią iš šių dviejų pensijų gauti jam yra naudingiau. 

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“.

Socialinio draudimo našlių pensijos

Našlio pensiją gausite nepriklausomai nuo jūsų amžiaus sutuoktinio mirties metu, jeigu sukakote senatvės pensijos amžių arba ne vėliau kaip per 5 metus nuo sutuoktinio mirties buvote pripažinti neįgaliu (neįgalia). Ši pensija gali būti paskirta, jei mirusysis turėjo bent minimalų stažą, reikalingą šios rūšies pensijai skirti arba iki mirties dienos gavo netekto darbingumo (invalidumo) ar senatvės pensiją.

Skiriant našlių pensijas už asmenis, mirusius iki 1991 metų birželio 1 d., dokumentų apie mirusio asmens stažą nereikalaujama. 

Našliai, neturėję su mirusiuoju bendrų vaikų, įgyja teisę gauti našlių pensiją, jei nuo santuokos įregistravimo nustatyta tvarka iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 1 metai. Našlių pensijos skiriamos ir mokamos socialinio draudimo našlių pensijos bazinio dydžio. 

KUR KREIPTIS: į „Sodrą“.

Vienišo asmens išmoka

Teisę į vienišo asmens išmoką turi vieniši asmenys, kuriems nustatytas 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis arba asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių.

Papildomi kriterijai:

• Deklaruota asmens gyvenamoji vieta yra Lietuvoje arba asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

• Žmogus nėra susituokęs nei Lietuvoje, nei užsienyje arba santuoka yra nutrūkusi. 

• Taip pat vienišo asmens išmoką gali gauti našliai, kurie negauna socialinio draudimo našlių, valstybinės našlių pensijos, valstybinės našlių rentos ar iš užsienio valstybės periodinės pensinio pobūdžio išmokos našlystės (maitintojo netekimo) atveju arba gaunamos išmokos dydis (bendra šių išmokų suma) yra mažesnis nei 34,89 Eur.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. vienišo asmens išmokos dydis yra našlių pensijos bazinio dydžio – 34,89 Eur.

KUR KREIPTIS: išmoką automatiškai (be asmens prašymo) skirs „Sodra“.

Šaltinis: SADM

Panašios naujienos