Vasarą startavusi Kėdainių miesto vietos veiklos grupė metams baigian­tis gali pasigirti ne tik puikiais aktyviais nariais, bet ir tuo, kad lapkričio 27-ąją Europos socialinio fondo agentūra, atstovaujama direktoriaus Povilo Česonio, ir Kėdainių miesto VVG, atstovaujama pirmininkės Kristinos Vai­nauskienės, pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos parengimo sutartį“.

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Vainauskienė kėdainiečius ragina būti aktyvius rengiant veiklos strategiją būsimiems keleriems metams.

Kėdainių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Vainauskienė kėdainiečius ragina būti aktyvius rengiant veiklos strategiją būsimiems keleriems metams.

Šia sutartimi kėdainiečiams skirta arti keturių tūkstančių eurų parengiamoji parama vietos plėtros strategijos parengimui pagal 2014–2020 metų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“, nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Dėmesys trims veiklos sritims
„Nors mūsų organizacijos startas ir nebuvo itin sklandus, tačiau džiaugiamės, kad pagaliau viskas buvo sustyguota ir dabar kibta į rimtus darbus. Per pusmetį prie miesto vietos veiklos grupės prisijungė septyniolika narių. Jie išrinko aktyvią valdybą iš devynių narių – po tris iš bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų sektoriaus, verslo bei vietos valdžios. Valdyba nuolat rengia susitikimus, kad aptartų būsimos strategijos rengimą. Tai šiuo metu svarbiausias mūsų visų uždavinys“, – sakė Kėdainių miesto vietos veiklos grupės pirmininkė Kristina Vainauskienė.
Miesto VVG buvo įsteigta siekiant atstovauti vietos gyventojų poreikiams ir lūkesčiams, skatinant bendradarbiavimą tarp miesto nevyriausybinių organizacijų, verslo atstovų bei savivaldybės ir veikiant kartu spręsti miesto socialines, ekonomines, užimtumo ir kitas problemas bei didinti socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įsitraukimą į vietos veiklas.
Kėdainiečių rengiama strategija orientuota į tris kryptis: socialinių paslaugų teikimą ir užimtumo bei verslumo skatinimą. Kaip priedas prie visų šių veiklų kartu gali vykti savanorystė ir bendradarbiavimas.

Svarbiausias darbas – strategijos rengimas
„Suprasdami, koks svarbus ir didelis darbas yra strategijos rengimas, mes net nesulaukę sutarties dėl jos rengimo pasirašymo dienos, pradėjome organizuoti miestelėnų susitikimus-konsultacijas dėl būsimų veiklų. O po sutarties pasirašymo per porą dienų su patyrusiais konsultantais susitiko apie penkiasdešimt miestelėnų dėl galimų veiklų miesto vietos veiklos grupėje. Kėdainiečių aktyvumas leidžia prognozuoti, kad būsima strategija jiems rūpi.
Labai smagu, kad valdybos nariai aktyviai prisidėjo ir padėjo sudaryti klausimyną bei atlikti gyventojų apklausą norint nustatyti miestelėnų poreikį, surinkti galimas projektų idėjas. Anketa buvo ne tik patalpinta internetinėje erdvėje, bet ir padalinta gyventojams. Surinkti ir apdoroti duomenys bus aptarti pirmajame posėdyje po Naujųjų metų“, – svarbiausiais darbais dalijosi K. Vainauskienė.

Suburta vykdymo komanda
Vadovaujantis parengiamąja paraiška, miesto VVG subūrė projekto vykdymo komandą, įdarbino projekto rengimo koordinatorių – Kristiną Kulbienę. Kiti du asmenys – projekto vadovė Kristina Vainauskienė ir finansininkė Vanda Poderienė – dirba visuomeniniais pagrindais.
Tiek projekto vykdymo komandos, tiek valdybos svarbiausia užduotis – strategijos rengimas. Ja tikimasi pritraukti apie vieną milijoną eurų paramos įvairiems projektams.
Kviečiame visus Kėdainių miesto seniūnijos teritorijos gyventojus, verslininkus, valdžios atstovus, prisidėti prie strategijos parengimo, išsakyti savo idėjas, poreikį, kuris atsispindės parengtoje Kėdainių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijoje. Pasiūlymų laukiame iki sausio 25 dienos. Informacija apie įgyvendinamą projektą, kviečiamus susirinkimus skelbiama Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kedainiai.lt/, sekite naujienas. Taip pat jums rūpimais klausimais konsultuotis ar pateikti savo pasiūlymus galima atėjus į Kėdainių miesto VVG būstinę adresu: Didžioji g. 8, Kėdainiai“, – sakė projekto vadovė K. Vainauskienė.

Užs. Nr. 73

Panašios naujienos