Birželio 9 d. įvyks rinkimai į Europos Parlamentą. Po rinkimų ES valstybės pateikia Europos Parlamentui išrinktų EP narių vardus, prieš tai patikrinusios, ar jie neina jokių pareigų, nesuderinamų su EP nario mandatu.

Frakcijų sudarymas

Derybos dėl frakcijų sudarymo prasideda po rinkimų ir gali vykti iki pirmosios plenarinės sesijos.

Frakcijai sudaryti būtinas ne mažesnis kaip 23 EP narių, išrinktų bent ketvirtadalyje visų ES valstybių narių (t. y. bent septyniose), įsitraukimas.

Kad būtų oficialiai pripažinta, frakcija iki 2024 m. liepos 15 d. turi apie save pranešti Parlamento pirmininkui, nurodydama savo pavadinimą, sudėtį ir pateikdama savo politinę deklaraciją (pagal EP darbo tvarkos taisyklių 33 straipsnį).

Pirmasis plenarinis posėdis liepos 16-19 d.

Naujoji Parlamento kadencija prasidės 2024 m. liepos 16 d., antradienį. Tą dieną naujai išrinkti EP nariai susirinks į Europos Parlamento sesiją Strasbūre ir posėdžiaus iki liepos 19 d., penktadienio.

Per šią sesiją jie rinks pirmininką, 14 pirmininko pavaduotojų ir penkis kvestorius.

EP nariai taip pat balsuos dėl kiekybinės Parlamento nuolatinių komitetų ir pakomitečių sudėties taip pradėdami naują kadenciją. Taip pat gali būti paskelbta vardinė komitetų sudėtis.

Komitetų posėdžiai

Po pirmosios plenarinės sesijos komitetai surengs savo pirmuosius posėdžius, kuriuose išrinks savo pirmininkus ir pirmininkų pavaduotojus (Biurą).

Europos komisijos pirmininko rinkimai

Komisijos pirmininkas bus renkamas išrinkus Parlamento vadovybę. Tai gali vykti per pirmąją plenarinę sesiją po rinkimų (liepos 16–19 d.) arba per pirmąją sesiją po vasaros pertraukos (rugsėjo 16–19 d.).

Per ankstesnes kadencijas, kai Europos Parlamento rinkimai vykdavo gegužės mėnesį, pvz., 2019 m., liepos mėnesį vykdavo dvi plenarinės sesijos. Pirma būdavo skirta naujojo Parlamento sudarymui ir jo pirmininko, pirmininko pavaduotojų ir kvestorių rinkimams, o per antrąją būdavo renkamas Komisijos pirmininkas.

Europos Sąjungos sutarties 14 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamentas „renka Komisijos pirmininką“. Faktiškai pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnį Europos Vadovų Tarybos pasiūlytas kandidatas pristato savo politines gaires. Po to vyksta diskusijos. Parlamentas Komisijos pirmininką išrinks jį sudarančių narių balsų dauguma (361, jei EP narių yra 720). Rinkimai vyksta balsuojant slaptai.

Jei kandidatas negauna daugumos balsų, Parlamento pirmininkas paragina Europos Vadovų Tarybą per mėnesį nuo rinkimų pasiūlyti naują kandidatą laikantis tos pačios procedūros.

Paskirtųjų Komisijų narių klausymai

Pagal dabartinę tvarką, išrinkus (naują) Komisijos pirmininką, Taryba paskiria kandidatus į Komisijos narius. Kiekvienas paskirtasis Komisijos narys atsako už konkrečią Komisijos pirmininko jam pavestą politikos sritį. Prieš plenariniame posėdyje balsuojant dėl visos Komisijos narių kolegijos paskyrimo, kiekvieną paskirtąjį Komisijos narį įvertina atitinkamas Parlamento komitetas.

Teisės reikalų komiteto atliekamas interesų deklaracijų tikrinimas

Prieš paskirtųjų Komisijos narių klausymus komitetuose Teisės reikalų komitetas atlieka išsamų jų finansinių interesų deklaracijų patikrinimą, siekdamas įvertinti, ar deklaracijos yra tikslios ir išsamios, ir nustatyti galimą interesų konfliktą.

Jei Teisės reikalų komitetui kiltų abejonių, jis gali paprašyti papildomos informacijos arba pakviesti paskirtąjį Komisijos narį diskusijai. Jis taip pat gali pateikti rekomendaciją dėl interesų konflikto sprendimo.

Prieš klausymus atitinkamuose komitetuose Teisės reikalų komitetas turi raštu patvirtinti, kad nėra interesų konfliktų. Jei nustatytas interesų konfliktas neišsprendžiamas, Teisės reikalų komitetas padarys išvadą, kad paskirtasis Komisijos narys negali eiti savo pareigų.

Rašytinė procedūra: EP narių klausimai

Paskirtasis Komisijos narys turi raštu pateikti atsakymus į keletą klausimų, įskaitant komitetų, atsakingų už tą pačią sritį, EP narių klausimus. Pirmieji klausimai susiję su bendromis paskirtųjų Komisijos narių kompetencijomis, įsipareigojimais Europai ir asmeniniu nepriklausomumu, skiriamomis pareigomis ir planuojamu bendradarbiavimu su Parlamentu. Specializuoti komitetai parengia konkrečius su atsakomybės sritimi susijusius klausimus.

Paskirtųjų Komisijos narių biografijos ir jų atsakymai į klausimus raštu skelbiami Parlamento interneto svetainėje prieš klausymus.

Klausymai atitinkamame komitete arba komitetuose

Paskirtasis Komisijos narys pakviečiamas į trijų valandų klausymą už tą pačią sritį atsakingame EP komitete. Klausymai transliuojami tiesiogiai. Kandidatas pradeda klausymus ne ilgesne nei 15 min. įžangine kalba, o po jos atsako į EP narių klausimus.

Įvertinimas po klausymų komitete

Atsakingasis komitetas arba komitetai savo galutinį paskirtojo Komisijos nario įvertinimą turi parengti per 24 valandas po klausymų ir šiuo tikslu turėtų „kuo skubiau“ surengti uždarą posėdį. Už klausymus atsakingas (-i) komitetas (-ai) taip pat gali paprašyti paskirtojo Komisijos nario pateikti raštu daugiau informacijos arba surengti papildomus trumpesnius klausymus. Frakcijų koordinatoriai parengia kiekvieno kandidato vertinimo pranešimą, kuriame nurodo, ar kandidatas yra tinkamas:

– būti Komisijos nariu ir

– atlikti jam pavestas užduotis.

Tuomet šis pranešimas perduodamas išnagrinėti Komitetų pirmininkų sueigai, kuri tai turi padaryti per 24 valandas nuo įvertinimo parengimo. Jei Komitetų pirmininkų sueiga patvirtina pranešimą, jis konfidencialiai siunčiamas Parlamento pirmininkų sueigai. Kiekvieno paskirtojo Komisijos nario atskira įvertinimo ataskaita siunčiama Komitetų pirmininkų sueigai ir Pirmininkų sueigai, kuri parengia rezoliucijos projektą, dėl kurio balsuojama per plenarinį posėdį.

Klausymų proceso užbaigimas

Išanalizavusi atsakingųjų komitetų parengtus vertinimo pranešimus ir Komitetų pirmininkų sueigos rekomendacijas, Parlamento pirmininkų sueiga paskelbia, kad klausymai baigti. Tik tuomet galima paskelbti vertinimo pranešimus ir teikti pastabas dėl įvertinimo.

Balsavimas plenariniame posėdyje dėl įgaliojimų suteikimo

Komisijos pirmininkas atsižvelgia į klausymų ir konsultacijų su Parlamento frakcijomis rezultatus. Tuomet per plenarinį posėdį jis pristato savo komandą ir politinius prioritetus. Po diskusijų EP nariai balsų dauguma sprendžia, ar suteikti įgaliojimus naujai Komisijos narių kolegijai penkerių metų kadencijai.

Šaltinis: EP biuras Lietuvoje

Panašios naujienos