Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo dekretu dalis Kėdainių dekanato parapijų turės naujus šeimininkus – paskirti keli nauji kunigai, o mūsiškiai iškeliami aptarnauti kitų rajonų parapijas.

Didžiausioje pagal tikinčiųjų skaičių Kėdainių Šv. Juozapo parapijoje kiek daugiau nei dvejus metus vikaru dirbęs kun. Martynas Povylaitis išvyksta studijuoti į Romą. Liepos 31 d. 10 val. šis dvasininkas aukos atsisveikinimo šv. mišias.

Kun. M. Povylaitį pakeis kun. Valdas Šidlauskas, kuris į Kėdainius atkeliamas iš Ukmergės, kur dirbo Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaro ir Ukmergės ligoninės kapeliono pareigose.

Naujasis Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaras pradės dirbti nuo rugpjūčio.

Kėdainių dekanas kun. Norbertas Martinkus, kuriam be visų kitų pareigų buvo patikėtos ir Labūnavos Dievo Apvaizdos parapijos klebono pareigos, greitu laiku jas perleis kun. Tomui Trečiokui, kuris, beje, yra gerai pažįstamas kėdainiečiams, nes kadaise yra dirbęs Kėdainių Šv. Juozapo parapijos vikaru. Dabar šiam dvasininkui yra patikėta rūpintis ne tik Labūnavos, bet ir Vandžiogalos Švč. Trejybės bei Kaune naujai įkurtos Giraitės Šventosios Šeimos parapijomis. Pastarojoje laukia ne vien sielovada, bet ir naujos bažnyčios statymo darbai.

Pasikeitimai ir Dotnuvoje

Rugpjūčio mėnesį keisis ir Dotnuvos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bei Šlapaberžės Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų dvasininkas. Ilgus metus šiose parapijose klebonu dirbęs kun. Gražvydas Geresionis yra paskirtas Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos vikaru.

Jį po Žolinių turėtų pakeisti kun. Giedrius Maskolaitis, pastaruoju metu buvęs Jonavos Šv. apaštalo Jono ir Upninkų Šv. arkangelo Mykolo parapijų klebonu.

Linki atrasti ryšį su bendruomene

„Kunigai yra atsakingi ne tik už materialųjį bažnyčios turtą, bet ir už dvasinį bendruomenės augimą. Svarbu ne vien aukoti mišias, teikti sakramentus, laiminti, bet ir atrasti ryšį su parapijiečiais, vesti juos tikėjimo keliu. Tada net ir mažose parapijose įmanoma padaryti daug gražių darbų. Žinote, pasitaiko kunigų, kurie net vinies neįkala arba taip nugyvena parapijas, kad praranda žmonių pasitikėjimą. Turi būti taip – pavyzdžiui, jei renki pinigus bažnyčiai dažyti, tai ir padaryk tą darbą. Jei organizuoji piligriminę kelionę, tai ir lankyk šventas vietas, o ne Maximas. Negali juk su burokais į malūną važiuoti.

Bažnyčia – tai ne vien pastatai, tai – tikinčiųjų bendruomenė. Jei prieš tai dirbęs kunigas nelankė savo tikinčiųjų, tai, kai ateina kitas – žmonės nelabai supranta, kodėl tas kunigas vaikšto po namus, bet jei juos lankai ir kitais metais, tada jau daugiau parapijiečių tave įsileidžia. Taip atsiranda ryšys ir poreikis augti dvasiškai.

Naujiesiems kunigams, kurie parapijas perims iki rudens, linkiu gražaus sutarimo su parapijiečiais ir nuoširdžiai rūpintis jų sielovada“, – teigė Kėdainių dekanas kun. Norbertas Martinkus.

Panašios naujienos