Įmotės, įvaikinusios vaiką, nuo šių metų liepos 1 d. gali pasinaudoti iki 30 kalendorinių dienų trukmės motinystės atostogomis ir jų metu gauti motinystės išmoką. Iki šiol įmotėms buvo nustatytos tik atostogos įvaikintam vaikui prižiūrėti ir galimybė gauti vaiko priežiūros išmoką.

Įtėviams priklausė 30 kalendorinių dienų tėvystės atostogos ir 24 mėnesių trukmės atostogos vaikui prižiūrėti.

Nuo liepos 1 d. atsirado galimybė gauti už 30 kalendorinių dienų laikotarpį motinystės išmoką įmotėms, kurioms darbdavys suteikė iki 30 kalendorinių dienų trukmės atostogas. Motinystės išmoką gali gauti ir įmotės, kurios neturi darbo santykių – pavyzdžiui, savarankiškai dirbančios. Tokiu atveju, besikreipdamos į „Sodrą“ dėl motinystės išmokos skyrimo, laikotarpį motinystės išmokos skyrimui jos pasirenka pačios. Pasirinktą laikotarpį reikia nurodyti „Sodrai“ teikiamame prašyme skirti motinystės išmoką įvaikinus vaiką .

Įmotė gali gauti motinystės išmoką neatsižvelgiant į tai, kad tuo pačiu laikotarpiu už tą patį įvaikintą vaiką ar vaikus įtėviui mokama tėvystės išmoka.

Atostogomis motinystės išmokai gauti galima pasinaudoti per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos, o skubaus vykdymo atveju – per vieną mėnesį nuo sprendimo vykdymo pradžios. Jeigu įmotė nusprendžia atostogomis ar laikotarpiu motinystės išmokai gauti naudotis dviem dalimis, pirmoji atostogų dalis turi prasidėti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo. Antrąja dalimi galima naudotis ir vėliau, tai yra iki įvaikinto vaiko pirmųjų auginimo metų pabaigos.

Motinystės išmoką gali gauti įmotės, kurios turi  ne trumpesnį nei 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius motinystės socialinio draudimo stažą, iki pirmosios motinystės atostogų dienos arba pasirinkto motinystės laikotarpio dienos.

Motinystės išmoka yra 77,58 proc. gavėjos kompensuojamojo uždarbio dydžio. Šis dydis apskaičiuojamas pagal įmotės draudžiamąsias pajamas, gautas per 12 paeiliui einančių kalendorinių mėnesių, buvusių iki praėjusio kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti išmoką atsiradimo mėnesį. Pavyzdžiui, jei teisė į motinystės išmoką atsirado šių metų liepą, bus vertinamos pajamos, gautos 2023 m. birželį – 2024 m. gegužę.

Jei įmotė pasirinks motinystės atostogas arba motinystės laikotarpį skaidyti į dvi dalis su pertrauka, tai teisė į antrą motinystės išmokos dalį ir kompensuojamasis uždarbis bus apskaičiuojami iš naujo.

Ligos išmoka nuolatiniams globotojams

Liepą pradėjus veikti nuolatinio globotojo institutui, papildytas sąrašas asmenų, kuriems slaugant sergantį vaiką, gali būti išduodamas nedarbingumo pažymėjimas. Globojamam vaikui susirgus, nuolatinis globotojas galės kreiptis į gydymo įstaigą dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo ir gauti ligos išmoką.

Jei vaiko lankomojoje švietimo įstaigoje bus nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir atsiras būtinybė prižiūrėti sveiką globojamą vaiką, nuolatinis globotojas dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo turės kreiptis į „Sodros“ teritorinį skyrių. „Sodros“ teritoriniam skyriui išdavus nedarbingumo pažymėjimą dėl epideminės situacijos, nuolatinis globotojas galės gauti ligos išmoką.

Ligos išmoką už sergančio vaiko slaugą ar sveiko vaiko priežiūrą dėl epideminės situacijos taip pat gali gauti vienas iš tėvų, įtėvių, senelių, budinčių globotojų, globėjų, rūpintojų ar asmuo, laikinai prižiūrintis vaiką, kuriam nustatyta laikinoji priežiūra.

Norint gauti ligos išmoką iš „Sodros“, reikia būti apdraustam, tai yra, tuo metu turėti darbo ar tarnybos santykius. Savarankiškai dirbantis asmuo turi būti sumokėjęs ligos socialinio draudimo įmokas už praėjusį kalendorinį mėnesį arba už einamąjį mėnesį, jei tik pradėjo vykdyti savarankišką veiklą.

Pirmajai ligos dienai reikia turėti ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per paskutinius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per paskutinius 24 mėnesių ligos socialinio draudimo stažą.

Pirmą kartą kreipiantis dėl ligos išmokos, reikia pateikti neterminuotą ligos išmokos prašymą „Sodrai“. Prašymą galima pateikti per asmeninę „Sodros“ paskyrą gyventojui www.sodra.lt/gyventojui. Pateiktas neterminuotas prašymas galioja visiems ateities ligos atvejams ir vienus metus atgal. 

„Sodros” inf.