Nelengvas pastarasis metas buvo švietimo bendruomenei, mokiniams, jų tėvams. Nors ir džiugina pavasaris, sukasi mintys apie atokvėpį vasarą, pedagogai supranta, kad ateinantys mokslo metai atneš naujus, savus iššūkius.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos mokytojai tam ruošiasi iš anksto – balandžio mėnesį nuotoliniu būdu organizavo metodinę dieną „Mokytojų veikla – sėkmingai mokinių pažangai ir pamokos kokybės gerinimui“. Renginio tikslas – aptarti Bendrųjų programų atnaujinimo gaires, pasidalinti gerąja darbo patirtimi skatinant mokinių mokymosi motyvaciją, padiskutuoti apie individualios mokinio pažangos pamokoje stebėjimą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Kavaliauskienė ir metodinės tarybos pirmininkė D. Volkevičienė skaitė pranešimą apie kompetencijų ugdymą pamokose. Keičiantis visuomenei keičiasi ir švietimo sistemos prioritetai: nuo žinių akcentavimo einama prie kompetencijų ugdymo, tampa svarbu ne tik, ką žmogus žino, bet ir kaip šiomis žiniomis geba naudotis. Mokyklos tikslas – išugdyti brandžią, gebančią sėk­mingai įsitvirtinti šiuolaikiniame pasaulyje asmenybę. Aptardamos šiuo metu pedagogams aktualų Bendrųjų programų atnaujinimą, pranešėjos kalbėjo apie mokinio asmens savybių ir vertybių ugdymą, ypač daug dėmesio skiriant šioms vertybėms: demokratijai, empatijai, orumui, atsakomybei, pasitikėjimui. Mokytojams buvo pristatyti Nacionalinės švietimo agentūros parengti komunikavimo, kultūrinės, kūrybiškumo, pažinimo, pilietiškumo, socialinės, emocinės ir sveikos gyvensenos kompetencijų raidos aprašai.

„Mokinių motyvacijos kėlimas, pažanga pamokoje“ – anglų kalbos vyr. mokytojos I. Orlės pranešimo tema.

Kas yra motyvacija? Ar daug turime motyvuotų mokinių? Kas skatina mokinį siekti aukštesnių rezultatų? Žinia, kad mokantis prireikia ir daug pastangų, ir susikaupimo, ir ištvermės. Jei mokiniui trūksta motyvacijos, mokytis nėra lengva, ypač dabar, kai mokomasi nuotoliniu būdu. Kiekvienas mokinys tikisi sėk­mės, bet ar kiekvienas vertina mokymąsi, o gal tik nori geresnio pažymio neįdėdamas pastangų? Todėl labai svarbu ugdyti vidinę motyvaciją, nuo kurios priklauso tvarūs mokymosi rezultatai ir asmeninė pažanga. Mokytoja pristatė internetinius įrankius, kurie didina mokymosi motyvaciją ir tinka mokinių pažangai fiksuoti. Pranešėja aptarė programėlių „Class Dojo“, „SeeSaw“, „Socrative“, „Quizizz“, „Kahoot“ naudojimą ugdymo procese.

Su mokymosi motyvacija glaudžiai susiję vertinimas ir įsivertinimas pamokoje, individualios pažangos stebėjimas. Neformaliojo švietimo kalbų (anglų) mokytoja ekspertė A. Milašienė metodinėje dienoje skaitė pranešimą „Asmeninės pažangos įsivertinimas – žingsnis į mokymosi sėkmę“. Jeigu norime užauginti kritiškai mąstančią asmenybę, privalome ugdyti mokinių gebėjimą įsivertinti. Tokiu būdu mokinys sieks asmeninės pažangos, išmoks prisiimti atsakomybę, bus savarankiškas. Įsivertinimas suteikia galimybę pažinti save, ugdytis vertybes, turi įtakos asmenybės formavimuisi. Vertindami savo pasiekimus mokiniai mokosi įžvelgti silpnąsias ir stipriąsias savo puses, mokytojo padedami numato ugdymosi būdus ir svarbiausia – tampa aktyvūs mokymosi proceso dalyviai.

Dabartinės kompiuterinės technologijos suteikia galimybę mokytojui greitai gauti ir tvarkyti informaciją apie mokinio individualią pažangą. Mokytoja pristatė skaitmeninę priemonę „Plickers“, kuri skirta vertinti ir patiems mokiniams įsivertinti mokymosi pasiekimus. Pamokoje naudodami specialias korteles su kodais mokiniai gali greitai teikti grįžtamąjį ryšį apie mokymosi sėkmę – mokytojui tereikia nuskenuoti korteles telefonu ar planšete. Išmaniuoju įrenginiu gautais duomenimis mokytojas pasinaudoja tobulindamas ugdymo procesą, o mokiniams technologijomis grįstas formuojamasis vertinimas tampa patrauklesnis.


Apie žaismingą 1–2 klasių mokinių ugdymosi vertinimą metodinėje dienoje pasakojo pradinių klasių mokytojos metodininkės G. Juškienė, I. Banevičienė.

Kaip vertinti pačius mažiausius mokinius, dar nedrąsiai žengiančius į mokslo šalį? Mokytis mažiesiems daug įdomiau, kai tai panašu į žaidimą – su pasiekimais, lygiais, laimėjimais, matomais rezultatais. Tad pradinių klasių mokytojai vertindami ugdymąsi pasitelkia smagų būdą – vaikus apdovanoja „auksiniais“ obuoliukais. Mokytojos teigia, kad toks neformalus vertinimas suteikia progų pastebėti kiekvieno vaiko pastangas, lavinti socialinius emocinius gebėjimus. Pradinių klasių mokytoja I. Banevičienė taip pat dalijosi patirtimi, kaip panaudoti programėlę „ClassDojo“ fiksuojant mokinių individualią veiklą. Mokytojos manymu, „ClassDojo“ efektyvi priemonė pateikti informaciją apie ugdymosi pasiekimus, pokyčius mokiniui ir tėvams.

Nuolatinis mokinių pažangos stebėjimas, ko gero, buvo svarbiausia metodinės dienos tema. Mokytojai turi būti įvaldę įvairias vertinimo strategijas ir būdus, kad pažintų kiekvieno mokinio išgales, laiku pastebėtų mokymosi sunkumus. Mokymasis nelengvas procesas – reikia ir žinių, ir atsidavimo, ir pastangų. Tad kai kalbame apie ugdymą, kalbame ir apie asmens savybių formavimą. Tvirtesnis charakteris, atsakingumas įgyjami per patirtį, per nusiteikimą siekti tikslo. Aukštesnę mokinio savivertę ugdo ne „padovanotas“ pažymys, o objektyvus vertinimas, pelnytas pagyrimas iš reiklaus mokytojo. Metodinėje dienoje mokytojai dalijosi įžvalgomis, kaip sistemingai ir sėkmingai vertinti mokinių pasiekimus, kad mokykla žengtų savo tikslo link – brandžios asmenybės ugdymo, nuolatinės ugdymo(si) pažangos.

Ilgą laiką vykstant nuotoliniam mokymui ypač aktualus tampa mokinių fizinis aktyvumas. Ar fizinio ugdymo pamoka per nuotolį – misija įmanoma? Įmanoma ir būtina – tokia buvo fizinio ugdymo vyr. mokytojo V. Simonavičiaus pranešimo mintis. Kaip žinoma, fiziškai aktyvūs žmonės paprastai būna geresnės nuotaikos, pozityvesnės nuomonės apie gyvenimą, o sportuojantys mokiniai geriau mokosi, pasižymi aukštesne saviverte, rečiau turi žalingų įpročių. Progimnazijos fizinio ugdymo mokytojai ieško įvairių galimybių skatinti mokinių fizinį aktyvumą karantino sąlygomis – tai ir funkcinės treniruotės, treniruotės su netradicinėmis priemonėmis, programėlių „Sport tracker“, „Interval timer“ naudojimas. Vis dėlto atskirai sportuoti nėra taip smagu kaip būryje, tad nors karantinas dar nesibaigė, fizinio ugdymo mokytojas V. Simonavičius rengia vaikų vasaros poilsio ir užimtumo stovyklos projektą. Progimnazijos pedagogus nudžiugino ir žinia, kad rajono savivaldybės administracija suteikė galimybę mokyklai dalyvauti švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje.

Progimnazijos bendruomenė tikisi atnaujintos sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūros jau 2022 m.

Geroji darbo patirtis, kuria metodinėje dienoje dalijosi Juozo Paukštelio progimnazijos pedagogai, rodo, kad mokyklos švietimo bendruomenei svarbu dirbti inovatyviau, sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, pasirengti būsimiems iššūkiams, susijusiems su Bendrųjų ugdymo programų atnaujinimu. Tačiau dėmesys progimnazijoje skiriamas ne tik pedagogų kvalifikacijos tobulinimui. Administracijos iniciatyva, įtraukiant visą progimnazijos bendruomenę, siekiama užtikrinti mokymuisi palankią aplinką. Progimnazijoje remontuojami kabinetai, įrengiamos jaukios poilsio erdvės, o planuose – mokyklos vidinio kiemo atnaujinimas, pritaikant jį renginių organizavimui, edukacinėms veikloms ir aktyviam poilsiui. Mokyklos bendruomenė tikisi, kad ruošimąsi kitiems mokslo metams vainikuos ne virtualus, o realus mokytojų ir mokinių susitikimas.

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos metodininkės E. Kirsienė, J. Mickienė

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.