Kėdainių rajono savivaldybė informuoja, kad rajono gyventojai gali kreiptis dėl finansinės paramos. Paraiškos dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių įgyvendinimo išlaidoms kompensuoti savivaldybėje priimamos iki liepos 1 d.

Į Kėdainius atvyko Klimato muziejus

Parama gali būti suteikiama žemės sklypo savininkams, valdytojams ar naudotojams, kurių žemės sklype medžioklė nėra uždrausta ir kurie numatę įdiegti prevencines priemones. Tačiau, pabrėžiama pranešime, tai netaikoma medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti.

Prevencinės priemonės:

 • repelentų įsigijimo finansavimas;
 • želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbų finansavimas;
 • aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbų ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų įsigijimo finansavimas;
 • medelių individualių apsaugos priemonių įsigijimo ir jų įrengimo darbų finansavimas;
 • laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės, miškinės obelys) pirkimas ir įveisimas;
 • stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimo ir (ar) priežiūros darbų finansavimas. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištrypti ar nuėsti augalų pasėliai nuolat atsėjami arba pakeičiami kitais;
 • specialiųjų miško kirtimų, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą, darbų finansavimas;
 • papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbų finansavimas;
 • miško aikščių šienavimo, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimo į krūvas darbų finansavimas;
 • laižomosios druskos įsigijimas ir laižyklų įrengimo darbų finansavimas;
 • bebraviečių ardymo darbų finansavimas;
 • kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, įsigijimo finansavimas;
 • vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimo ir įrengimo (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.) finansavimas.

Pareiškėjai turi nurodyti numatomų vykdyti prevencijos priemonių pavadinimus, terminus, apimtis ir lėšas (sąmatą) bei kitą reikalingą informaciją priemonėms įgyvendinti.

Paraiškose nurodytos prevencinės priemonės turi būti įdiegtos numatytais terminais, bet ne vėliau kaip iki gruodžio 1 dienos.

Titulinė nuotrauka: Tarp finansuojamų priemonių – bebraviečių ardymo darbai.

Panašios naujienos