Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2016 metų brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo bazine mokykla savivaldybės teritorijoje paskirta Kėdainių „Atžalyno“ gimnazija (Mindaugo g. 18, Kėdainiai, tel. (8 347) 60230, el. p. atzalyno@centras.lt). Gimnazijos direktorius – Gintaras Petrulis.

atzalynasBazinė mokykla – mokykla, priimanti eksternų prašymus laikyti brandos egzaminus, organizuojanti ir vykdanti mokyklinių brandos egzaminų pakartotinę sesiją, pakartotinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų darbų vertinimą ir mokyklinius brandos egzaminus laikiusių kandidatų apeliacijų nagrinėjimą.

Eksternas – asmuo, įgijęs vidurinį išsilavinimą Lietuvoje ar užsienyje, arba užsienio šalies mokyklos vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, pageidaujantis laikyti brandos egzaminą.

Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše numatyta , kad eksternai prašymus turi pateikti iki vasario 25 dienos, o pasirinktus brandos egzaminus turės laikyti pagrindinėje sesijoje. Eksternai gali rinktis ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus.

Teikdamas prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba vairuotojo pažymėjimą;

vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą;

užsienio šalies mokyklos mokinys pateikia dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje;

užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją:

– švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo,

– studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui,

– studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai, ar patvirtintą jos kopiją arba švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo ar patvirtintą jo kopiją (jei vidurinis išsilavinimas įgytas užsienyje).

Pasibaigus prašymų teikimų laikui, bet ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki pakartotinės sesijos pradžios eksternai, nepateikę prašymo iki vasario 25 dienos, dar galės prašymus pateikti Kauno miesto administracijos direktoriaus paskirtos bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.

Brandos egzaminų pagrindinė sesija nuo kovo 21 dienos iki birželio 22 dienos, pakartotinė – nuo birželio 23 dienos iki liepos 7 dienos.

Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Skinutė Jankevičienė