Ar turiu teisę neiti į darbą, jeigu darbdavys nemoka algos?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 50 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad darbuotojas turi teisę laikinai, iki trijų mėnesių, sustabdyti darbo sutarties vykdymą, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš tris darbo dienas, jeigu darbdavys du ir daugiau mėnesių iš eilės nemoka viso darbuotojui priklausančio darbo užmokesčio arba ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo kitų savo įsipareigojimų, kurie nustatyti darbo sutartyje ir kolektyvinėje sutartyje arba kuriuos nustato darbo ir poilsio laiką, apmokėjimą už darbą, darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančios darbo teisės normos. Šiuo atveju darbuotojas atleidžiamas nuo pareigos atlikti savo darbo funkciją. 

Taigi, minėtas darbo kodekso straipsnis suteikia darbuotojui galimybę neiti į darbą. Tačiau apie darbo sutarties vykdymo sustabdymą darbuotojas privalo įspėti darbdavį raštu prieš 3 darbo dienas, įspėjime nurodydamas nuo kada, kuriam laikui ir dėl kokių priežasčių jis ketina sustabdyti savo darbo sutarties vykdymą. Darbdaviui gavus darbuotojo įspėjimą, tačiau savo įsipareigojimų per 3 darbo dienas neįvykdžius, darbuotojas turi teisę tą laikotarpį, kuriam darbo sutarties vykdymą sustabdė (iki trijų mėnesių), į darbą neiti, o darbdavys darbuotojo darbo sutarties vykdymo sustabdymo laikotarpiu privalo darbuotojui mokėti ne mažesnę kaip vienos minimalios mėnesinės algos dydžio kompensaciją už kiekvieną sustabdytą darbo sutarties vykdymo mėnesį. Pasibaigus darbo sutarties vykdymo sustabdymo terminui, nepriklausomai nuo to, ar darbdavys įvykdė savo įsipareigojimus, kitą dieną darbuotojas privalo atvykti į darbą, kadangi darbuotojo neatvykimas į darbą gali būti laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. Jeigu darbdavys darbo sutarties sustabdymo laikotarpiu savo įsipareigojimų darbuotojui neįvykdo, darbuotojas gali pasinaudoti teise nutraukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių, įspėjęs apie tai darbdavį prieš 5 darbo dienas pagal Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalį. Teise nutraukti darbo sutartį Darbo kodekso 56 straipsnio 1 dalies pagrindu darbuotojas gali pasinaudoti ir nelaukdamas darbo sutarties vykdymo sustabdymo termino pabaigos.

Donata Slavinskaitė,
teisininkė, advokato padėjėja, mediatorė
Mob. tel: +370 672 26 990,
J. Basanavičiaus g. 47C,
LT-57284 Kėdainiai

Panašios naujienos