Siekiantieji paramos miškams įveisti paraiškas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) galės teikti nuo rugsėjo 2 iki spalio 31 d. Vasario 22 d. žemės ūkio ministro įsakymu pakoreguotose taisyklėse patvirtinti nauji veisiamų želdinių įkainiai bei didesnė kasmetinė išmoka už įveisto miško priežiūrą, apsaugą ir ugdymą.Kas gali kreiptis, ką remia

Tai jau antrasis KPP priemonės paraiškų priėmimo etapas, jam skirta 13 mln. 568 tūkst. 57 Eur paramos lėšų iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir valstybės biudžeto. Paraiškas gali teikti juridiniai ir ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus fiziniai asmenys, kuriems želdintina žemė, planuojama apželdinti mišku, priklauso nuosavybės teise, bei savivaldybės, kurios tokią žemę valdo patikėjimo teise.

Paraiškos teikiamos tik elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga ir ne vėliau kaip iki kvietimo paskutinės dienos 12 valandos.

Pagal veiklos sritį „Miško veisimas“ remiamas miško veisimas – mokama vienkartinė kompensacinė išmoka, įveisto miško priežiūra, apsauga ir ugdymas – 12 metų mokama kasmetinė kompensacinė išmoka. Taip pat įveistam, bet ekstremaliojo įvykio pirmaisiais želdinių ir (arba) žėlinių augimo metais pažeistam miškui atsodinti teikiama įveisiamo miško išmokos dalis, proporcinga atsodinamų sodmenų kiekiui.Parama neteikiama, jeigu sodinami trumpos rotacijos želdiniai (kirtimų rotacijos trukmė – iki 15 metų), Kalėdų eglutės ir greitai augančių rūšių medžiai, skirti energijai gaminti. Želdinant greitai augančias medžių rūšis, kurių laikotarpis tarp dviejų kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, parama teikiama tik jų įveisimo išlaidoms kompensuoti. Miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokos nemokamos. Savaime mišku apaugusioje, kai papildomai želdinti nereikia, žemėje miško įveisimo išmoka nemokama, o miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka mokama, jeigu žėlinių vidutinis amžius yra iki 5 metų.


 Atrankos kriterijai

Miško veisimo projektai vertinami suteikiant balus už atitiktį veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Privalomas mažiausias paraiškų atrankos balų skaičius yra 30. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos atmetamos.

Visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai skirti tik miško žėliniais apaugusio ploto priežiūrai, apsaugai ir ugdymui ir (arba) miškui veisti miško žėliniais apaugančiame plote, kuriame reikalingas tik papildomas želdinimas (kai miško žėliniai sklype sudaro 50 proc. ir daugiau reikalingo tankio, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais) – skiriama 20 balų;

– daugiau nei 50 proc. ploto, kuriame veisiamas miškas, priskiriama prie vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, nustatytų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakyme „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ – 15 balų;

– miškas veisiamas žemėje, kurios bent vieno sklypo našumas yra iki 32 balų imtinai – 15 balų; visi su paramos paraiška pateikti miško želdinimo ir žėlimo projektai suprojektuoti taip, kad beržai, pušys, eglės ar juodalksniai arba jų kombinacija želdinių sudėtyje sudaro daugiau kaip 80 proc. – 15 balų. Jei miškas veisiamas savivaldybės teritorijoje, kurios miškingumas yra iki 33,3 proc. – 10 balų;

– jei pareiškėjas, veisiantis mišką jam (arba ir bendraturčiams) nuosavybės teise priklausančioje žemėje, yra fizinis asmuo – 15 balų, jei juridinis – 10 balų.Jei veisiamas miškas ribojasi su esamu mišku arba su veisiamu mišku, už kurį skirta parama ir kuriame laikomasi numatytų įsipareigojimų pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ar Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ – 5 balai; jei pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško kooperatyvo narys – 5 balai.

Papildomas paramos paraiškų atrankos vertinimas atliekamas, pirmenybę skiriant pareiškėjams, kurie yra negavę paramos pagal priemonės veiklos sritį arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, taip pat pagal mažiausią preliminarią paramos sumą, apskaičiuotą pagal pareiškėjo paraiškoje nurodytus duomenis. Miško veisimo išmokų dydžiai taikomi 2019 (ir vėlesniais) metais pateiktoms paraiškoms.

O įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmokų dydžiai taikomi už 2019 (ir vėlesnius) metus mokamoms kompensacinėms išmokoms, nepriklausomai nuo paraiškos pateikimo ir miško įveisimo datos.

Paramos gavėjams – įpareigojimai

Pareiškėjai, kurių paramos paraiškos patvirtintos gauti paramą, privalo mišką įveisti per tris artimiausius miško želdinimo sezonus (rudenį – iki einamųjų metų lapkričio 1 d., pavasarį – iki einamųjų metų liepos 1 d.) nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

Per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo, tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų metų, kai buvo įveistas miškas, lapkričio 1 d. NMA turi pristatyti želdinamų medžių rūšių pagrindinius miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatus ar miško dauginamosios medžiagos savininko (pardavėjo) patvirtintas šių sertifikatų kopijas ir želdinamų medžių įsigijimo dokumentus.

Kol teiktina įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, kiekvienais metais tiesioginių išmokų paraiškoje būtina deklaruoti įveisto miško plotą. Nedeklaravus įveisto miško, už kurį teikiama įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo išmoka, einamaisiais metais parama nemokama.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.