Paskutinis šių metų rajono Tarybos posėdis buvo itin darbingas. Jame netrūko diskusijų nei dėl nuveiktų darbų bei ateisties planų. 

Rajono Taryba paskutiniajame praėjusių metų posėdyje patvirtino 2017–2019 metų strateginį veiklos planą.

Rajono Taryba paskutiniajame praėjusių metų posėdyje patvirtino 2017–2019 metų strateginį veiklos planą.

„Nors daugelis gyvename šventinėmis nuotaikomis, tačiau tenka pripažinti, kad Taryba turėjo darbo ruošiantis paskutiniajam posėdžiui ir priimant pateiktus klausimus. Svarbiausia, kad buvo pritarta 2017–2019 metų strategijai. Ji bus mūsų trejų metų darbų gairės, kurias įgyvendinti galėsime sudarydami ir tvirtindami biudžetą. Gyvenimas rodo, kad ne visada viskas vyksta taip sklandžiai, kaip norime. Ir dabar esame įstrigę su trimis projektais. Darome viską, kad mūsų planai būtų įgyvendinami. Tikimės, kad kiti metai bus tikrai rezultatyvūs“, – sakė rajono meras Saulius Grinkevičius.
Kėdainių rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane pateikta institucijos misija, veiklos prioritetai, strateginiai pokyčiai, tikslai, uždaviniai ir priemonės, aprašyta 11 vykdomų programų ir nurodytos planuojamos lėšos joms įgyvendinti, numatomi vertinimo kriterijai programose numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti.
Strateginis veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti.
Veiklos planas įgyvendinamas savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, Savivaldybės privatizavimo fondo, Europos Sąjungos ir kitų užsienio fondų, Valstybės biudžeto, Kelių priežiūros ir plėtros programos, skolintomis lėšomis, privačiomis – investuotojų lėšomis, iš pajamų už suteiktas paslaugas gautomis lėšomis.
Bendras poreikis įgyvendinant 2017–2019 metų veiklos plano programas 2017 m. yra beveik 65,8 mln. Eur, 2018 m. – 80,1 mln. Eur, 2019 m. – 65,9 mln. Eur.
Planuojama, kad vidutiniškai 2017–2019 m. laikotarpiu apie 38 proc. visų asignavimų sudarys savivaldybės biudžeto lėšos, iš kurių didžioji dalis teks biudžetinių įstaigų, savivaldybės, seniūnijų veiklos užtikrinimui (~ 62 proc.), infrastruktūros objektų tvarkymui (įskaitant lėšas projektų kofinansavimui) (~16 proc.), pašalpų ir kompensacijų išmokoms (~13 proc.), programų, konkursų finansavimui, įsipareigojimų vykdymui (~ 9 proc.).
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos vidutiniškai sudarys apie 26 proc. visų asignavimų. Didžioji dalis tektų mokinio krepšeliui finansuoti (~ 60 proc.), investiciniams projektams įgyvendinti (~ 24 proc.), pašalpų ir kompensacijų išmokoms (~ 12 proc.) ir savivaldybei priskirtoms funkcijoms vykdyti (~ 4 proc.).
Apie 15 proc. visų plane numatytų asignavimų sudaro Europos Sąjungos lėšos, 11 proc. – valstybės biudžeto lėšos (socialinėms išmokoms, daliniam ES projektų finansavimui), 4,8 proc. – Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, 2 proc. – įstaigų iš pajamų už suteiktas paslaugas lėšos, 1,4 proc. – skolintos lėšos (paskolų refinansavimui), 1,2 proc. – privačios (investuotojų) lėšos, 0,4 proc. – Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos, 0,2 proc. – kiti finansavimo šaltiniai.

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.