Vasario 12-ąją vykusiame rajono Tarybos posėdyje buvo patvirtintas 2016 metų biudžetas.

Mero S. Grinkevičiaus teigimu, biudžetas subalansuotas ir gerai parengtas.

Mero S. Grinkevičiaus teigimu, biudžetas subalansuotas ir gerai parengtas.

Tarybos nariai kiek padiskutavę dėl planuojamų investicijų daugumos sprendimu pritatė šiųmečiam biudžetui.

Pasak rajono mero Sauliaus Grinkevičius, biudžetas gerai parengtas, išdiskutuotas ir subalansuotas: „Dauguma Tarybos narių pritarė penkiais procentais didesniam biudžetui. Gera žinia, kad ženkliai, net 400 procentų, išaugo infrastruktūros investicijų lėšos. Daugiau lėšų bus skiriama švietimui, socialinei apdsaugai, kultūrai. Nors nuolat priekaištaujama, kad brangiai kainuoja biurokratinis aparatas, Kėdainių rajono savivaldybės valdymo išlaikymas mažėja pusantro procento.“

Nori miesto be griuvėsių

Mero teigimu, labai atsakingai pažiūrėta į strateginių objektų investicijas. Kėdainiečiams labai rūpi jau pradėtų ir suplanuotų statinių renovacija. Kadangi lėšų iš valstybės investicijų programų negaunama tiek, kiek reikia, tai teko peržiūrėti renovacijų planus. „Nenorime Kėdainių padaryti griuvėsių miestu. Labai neatsakingai yra pasielgta, pradėjus, o tiksliau tik išgriovus pastatą, kuriame turėtų būti įrengtas Šviesiosios gimnazijos priestatas. Nugriauti lėšų Švietimo ir mokslo ministerija skyrė, bet tolimesnius darbus pamiršo. Tarybos nariai nutarė parengti raštą ir kreiptis į Vyriausybės vadovą bei šalies Prezidentę, kad būtų imtasi priemonių dėl tokių veiksmų. Negali unikaliame senamiestyje nežinia kiek metų laikyti griuvėsių“, – sakė S. Grinkevičius. Kadangi nenoorima dar vienų griuvėsiu, tai nutarta iš dviejų kultūros objektų renovacijos – Kultūros centro ir bibliotekos priestato – pirmenybę teikti pradėtai bibliotekos plėtrai. „Pagal visus pažadus buvusios parduotuvės „Saulutė“ pritaikymą bibliotekai turėtume baigti iki 2017 metų pabaigos. Biblioteką sutvarkę, kartu baigsime remontuoti ir Didžiosios Rinkos aikštę. Tada turėsime puikiai sutvarkytą senamiesčio vietą. Kai tai baigsime, imsimės Kultūros centro renovacijos“, – sakė S. Grinkevičius.

IMG_6861Dėl strigusių stadiono tvarkymo darbų kaltė tenka darbus laimėjusiam rangovui. Su jo vadovais vyksta derybos ir darbai, panašu, turėtų pajudėti pavasarį.

Planuojamos pajamos – per 39 milijonus eurų

2016 metais planuojama gauti 39 228,2 tūkst. Eur biudžeto pajamų. Palyginus su 2015 metų planu minėtos pajamos didėja 6 proc. arba 2 270,4 tūkst. Eur, o su patikslintu metiniu planu pajamos mažėja 1,8 proc. arba 750,3 tūkst. Eur. Savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti planuojama gauti 19 958,0 tūkst. Eur pajamų, kurios palyginus su 2015 m. planu didėja 4,3 proc. arba 818,0 tūkst. Eur. 2016 metams papildomai skirta 854,0 tūkst. Eur: biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis minimalių tarnybinių koeficientų padidinimui 2 mėn. (nes 2015 m. buvo papildomai skirta nuo kovo 1 d.), socialinių, kultūros darbuotojų darbo užmokesčio padidinimui, dėl MMA (minimalios mėnesinės algos) padidinimo iki 325 Eur ir 350 Eur nuo 2016 m. sausio 1 d., ir mažinama 36,0 tūkst. Eur 2015 m. papildomai gautos lėšos kompensacijoms panaikinus PVM lengvatą šildymui nuo 2015 m. liepos 1 d., nors lengvata nebuvo panaikinta.

Gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams 2016 metais 75,49 proc., 2015 metais buvo 72,8 proc., 2014 metais buvo 67,78 proc. Gyventojų pajamų mokestis, kuris surenkamas savivaldybės teritorijoje ir gaunamas iš valstybinės mokesčio inspekcijos, palyginus su 2015 m. planu didėja 1,4 proc. arba 177,4 tūkst. Eur. Turto mokesčių planas didėja 6,8 proc. arba 108,3 tūkst. Eur.

Tikslinėms dotacijoms – arti 17 milijonų eurų

IMG_6866Specialiosios tikslinės dotacijos planuojama skirti 16 991,0 tūkst. Eur, 8,3 proc. arba 1 299,9 tūkst. Eur daugiau nei 2015 metais. Specialioji tikslinė dotacija sudaro 43,3 proc. bendrų savivaldybės biudžeto pajamų.

Specialią tikslinę dotaciją valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti skiria valstybės institucijos ir įstaigos, kuruojančios atitinkamas funkcijas. 2016 metais valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybei) funkcijoms atlikti skirta 2 902,8 tūkst. Eur, lyginant su 2015 metais planu 3,8 proc. arba 116,1 tūkst. Eur mažiau, o lyginant su metų pabaigoje patikslintu planu didėja 2 proc. arba 57,8 tūkst. Eur.

Lėšų moksleivio krepšeliui finansuoti skirta 10 231,0 tūkst. Eur. Palyginus su 2015 metais lėšos didėja 0,5 proc. arba 56,4 tūkst. Eur. Mokinio krepšelis sutartiniam mokiniui padidėjo nuo 980 Eur iki 1 014 Eur. Kėdainių specialiosios mokyklos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams skirta 557,4 tūkst. Eur specialiosios tikslinės dotacijos, tai 2,5 proc. arba 13,7 tūkst. Eur daugiau nei 2015 metais. Valstybės investicijų programai šakinių ministerijų ministrų įsakymais planuojama skirti 1 544,0 tūkst. Eur, lyginant su 2015 metų planu 20,9 proc. arba 408,0 tūkst. Eur mažiau, o lyginant su 2015 metų patikslintu metiniu planu 26,9 arba 569,3 tūkst. Eur mažiau.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos vykdymui pajamas planuoja savivaldybė ir 2016 metais planuojama gauti 307,0 tūkst. Eur pajamų, iš jų : 275,0 tūkst. Eur už aplinkos teršimą, 25,0 tūkst. Eur medžiotojų plotų naudotojų mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, 7,0 tūkst. Eur už valstybinius gamtos išteklius. Programos išlaidoms planuojama 367,4 tūkst. Eur, panaudojant 60,4 tūkst. Eur lėšų likutį 2015 m. gruodžio 31 d. (Sprendimo 12 priedas).

Pagal biudžetinių įstaigų paskaičiavimus įmokų už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose planuojama gauti 1 248,2 tūkst. Eur: už patalpų nuomą – 103,4 tūkst. Eur pajamų, už atsitiktines paslaugas planuojama gauti 175,1 tūkst. Eur, už įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 969,7 tūkst. Eur.

2016 metais planuojama surinkti 724,0 tūkst. Eur vietinės rinkliavos. Išlaidoms planuojama 859,8 tūkst. Eur, panaudojant 135,8 tūkst. Eur lėšų likutį 2015 m. gruodžio 31 d.

Apyvartos lėšų likutis 2015 m. gruodžio 31 dienai – 2 524,0 tūkst. Eur, iš jų: 2 110,9 tūkst. Eur – savarankiškoms funkcijoms vykdyti, 60,4 tūkst. Eur – aplinkos apsaugos lėšų, 7,1 tūkst. Eur – lėšų iš atsitiktinių paslaugų, 4,9 tūkst. Eur – lėšų iš patalpų nuomos, 22,9 tūkst. Eur – įmokų už išlaikymą įstaigose ir 135,8 tūkst. Eur – vietinės rinkliavos, 108,1 tūkst. Eur – lėšų už parduotą žemę ir 73,9 tūkst. Eur – lėšų už parduotą nekilnojamąjį turtą ir savivaldybės būstus. 2015 metais gautos savivaldybės biudžeto viršplaninės pajamos ir nepanaudotos biudžeto lėšos planuojamos įstaigų kreditoriniams įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes.

Pagal suplanuotas pajamas atitinkamai planuojami asignavimai biudžetinėms įstaigoms pagal rajono savivaldybės tarybos patvirtintas veiklos programas. Asignavimai biudžetinėms įstaigoms pagal patvirtintas programas paskaičiuoti atsižvelgiant į administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. AD-1-1248 patvirtintas išlaidų paskaičiavimo normas ir 2015 m. gruodžio 30 d. rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-286 patvirtintą 2016 – 2018 metų strateginį veiklos planą.

Remontų ir renovacijų nestigs

2016 m. inžinerinių tinklų remontams ir plėtrai, įstaigų renovacijai ir remontams reikia 1 220,5 tūkst. Eur, iš jų 43,8 tūkst. Eur daliniam dalyvavimui projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos bei dėl kurių buvo priimti rajono savivaldybės Tarybos sprendimai. Nesant finansinės galimybės skirti lėšų investicijų programai, daliai jos finansavimui numatoma skolintis 248,4 tūkst. Eur. Savivaldybės skola kredito įstaigoms 2016 m. sausio 1 d. yra 3 369,5 tūkst. Eur ir sudaro 16,9 proc. planuojamų pajamų savarankiškoms funkcijoms vykdyti, limitas – 40 proc.

2016 metų lėšų poreikis, paskaičiuotas pagal normas ir programas, savarankiškoms funkcijoms vykdyti yra 21 030,7 tūkst. Eur. Prognozuojamos pajamos suplanuotos 19 958,0 tūkst. Eur, t.y. paskaičiuotos biudžeto išlaidos didesnės 1 072,8 tūkst. Eur.

Nuo paskaičiuotų išlaidų pagal kriterijus asignavimai įstaigoms jų savarankiškoms funkcijoms vykdyti mažinami: darbo užmokesčiui ir įmokoms socialiniam draudimui – 4,15 proc. (išskyrus ikimokyklinio ugdymo mokyklas, mokyklas-darželius ir neformaliojo švietimo mokyklas), visoms kitoms išlaidoms – 23,7 proc. Atskiroms programoms ir išlaidoms, kurios sudaro 6 700,8 tūkst. Eur mažinimo procentas netaikomas. Asignavimai darbo užmokesčiui bendruose savivaldybės asignavimuose palyginamomis sąlygomis sudaro 44,1 proc., o 2015 m. sudarė 42 proc. Darbo užmokesčio metinis fondas paskaičiuotas pagal atlyginimų vidurkius 11,5 mėnesio.

Savivaldybės švietimo įstaigoms lėšos ugdymui planuotos pagal mokinio krepšelio apskaičiavimo metodiką. Pagal metodiką perskirstant 7 procentus mokinio krepšelio lėšų 513,1 tūkst. Eur skirti darbo užmokesčio ir įmokų socialinio draudimo trūkumui padengti, kuris gaunamas mokinio krepšelio lėšas darbo užmokesčiui palyginus su planiniu tarifiniu sąrašu padidinant visoms įstaigoms 73,9 proc.

Planuojami savivaldybės biudžeto asignavimai, įskaitant skolintas lėšas ir apyvartos lėšas – 41 098,7 tūkst. Eur, palyginus su 2015 metų patikslintu planu mažėja 1,6 proc. arba 652,9 tūkst. Eur.

Didėja asignavimai švietimui

Asignavimai švietimo ir ugdymo programai didėja 3,2 proc. arba 621,5 tūkst. Eur (dėl MMA (minimalios mėnesinės algos) padidinimo iki 350 Eur, 18,1 proc. arba 588,8 tūkst. Eur mažėja asignavimai infrastruktūros objektų priežiūrai ir plėtrai (mažiau skirta lėšų iš šakinių ministerijų, mažiau reikia biudžeto lėšų daliniam dalyvavimui europiniuose projektuose).

Planuojamos visos išlaidos 2016 metams pagal funkcijas bendrose išlaidose: švietimui – 50 proc. (2015 m. – 47,8 proc.), socialinei apsaugai ‒ 15,3 proc. ( 2015 m. – 15,5 proc.), kultūrai ir sportui – 6,9 proc. (2015 m. – 6,1 proc.), sveikatos priežiūrai – 1,6 proc. (2015 m.- 1,8 proc.) , valdymui (įskaitant paskolos grąžinimą) – 10,2 proc. (2015 m. – 11,8 proc.), viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugai – 1,5 proc. (2015 m. – 1,4 proc.), aplinkos apsaugai – 5,7 proc. (2015 m. -5,2 proc.), ekonomikai – 6,7 proc. (2015 m. – 8 proc.) , būstui ir komunaliniam ūkiui – 2 proc. (2015 m. – 2,3 proc.).

2016 metais (be Aplinkos apsaugos programos ir investicijų programos) planuojama įsigyti turto už 187,3 tūkst. Eur , iš jų: 113,5 tūkst. Eur numatyti savivaldybės administracijai (Atliekų surinkimo ir atsiskaitymų valdymo informacinei sistemai pirkti, kompiuterinei įrangai, programinei įrangai ir licencijoms), 26,0 tūkst. Eur Dotnuvos seniūnijai – traktoriaus įsigijimui.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.