Valstybės remiami kreditai būstui pirkti, statyti ar rekonstruoti (toliau vadinama – įsigyti) teikiami asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės paramą būstui įsigyti pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintą Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašą. Kiekvienais metais lėšų limitas bankams pagal savivaldybes patvirtinamas Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu.
Informuojame, kad pagal 2013 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ministro įsakymą Nr. A1-244 „Dėl valstybės remiamų būsto kreditų limito 2013 metams paskirstymo bankams pagal savivaldybes patvirtinimo“ Kėdainių rajono savivaldybei nustatytas 2 890 tūkst. Lt limitas.
Mūsų rajone valstybės remiamus kreditus 2013 metais teikia AB „Swedbank“.
Asmenims (šeimoms), turintiems teisę į valstybės remiamus kreditus būstui įsigyti pagal Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams modernizuoti įstatymą, valstybės parama teikiama mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas ar jų dalį, teikiant subsidijas būsto kredito daliai padengti. Būsto paskolų gavėjai taip pat turi galimybę pasinaudoti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo lengvata, kuri leidžia iš apmokestinamųjų pajamų atimti patirtas išlaidas dėl sumokėtų palūkanų įsigyjant būstą.

TEISĖ GAUTI VALSTYBĖS REMIAMĄ BŪSTO KREDITĄ
Valstybės parama būstui įsigyti teikiama šeimoms, taip pat asmenims, įgijusiems visišką civilinį veiksnumą, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, jeigu jų metinės (kalendorinių metų) pajamos ir turtas, apskaičiuoti Vyriausybės nustatyta tvarka, prieš valstybės paramos būstui įsigyti suteikimo metus neviršija šių dydžių:
• asmens be šeimos grynosios metinės pajamos – 27 500 Lt ir turtas – 40 300 Lt;
• dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 38 500 Lt ir turtas – 81 900 Lt;
• keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos – 46 200Lt ir turtas–109 200 Lt;
• šešių ir daugiau asmenų šeimos grynosios pajamos vienam asmeniui – 7 920 litų ir turtas vienam asmeniui – 26 000 litų.
Ir, jeigu jie įsigyja pirmąjį tinkamą būstą, t. y. jeigu šeimos ir asmenys Lietuvos Respublikos teritorijoje neturi ar neturėjo būsto nuosavybės teise arba turi ar turėjo nuosavybės (ar bendrosios nuosavybės) teise būstą, kurio naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui (ar bendraturčių namų ūkio nariui), yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, nepaisant jo naudingojo ploto, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui įsigyti padavimo dienos yra nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų ir šis būstas yra kaimo vietovėje, kurioje jo savininkas negyvena ir (ar) nedirba.
Arba nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, iki prašymo suteikti valstybės paramą būstui įsigyti padavimo dienos turi daugiau kaip 60 procentų nusidėvėjusį būstą (neatsižvelgiant į jo naudingojo ploto dydį), yra Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka parengę šio būsto rekonstravimo projektą, jeigu šis būstas yra deklaruojamas kaip paskolos gavėjo (ir (ar) jo šeimos narių) gyvenamoji vieta ir šie asmenys nuosavybės teise neturi kito būsto. Šiuo atveju parama teikiama būstui rekonstruoti.
Arba turi būstą, nepritaikytą neįgaliųjų, kurių judėjimo funkcija sutrikusi, poreikiams, ir jei tokiems asmenims Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba jie yra pripažinti nedarbingais (netekusiais 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingais (netekusiais 60–70 procentų darbingumo), arba jie yra sukakę senatvės pensijos amžių ir jiems nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba šeimos, kuriose yra asmuo, kurio judėjimo funkcija sutrikusi ir kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75–100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60–70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Parama teikiama turimam būstui rekonstruoti, kad turimas būstas Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka būtų pritaikytas neįgaliųjų poreikiams.

VALSTYBĖS REMIAMŲ BŪSTO KREDITŲ DYDŽIAI
Valstybės remiamų būsto kreditų suma neturi būti didesnė kaip:
180 tūkst. litų arba ekvivalentas kita valiuta – asmeniui be šeimos;
300 tūkst. litų arba ekvivalentas kita valiuta – dviejų ir daugiau asmenų šeimai;
120 tūkst. litų arba ekvivalentas kita valiuta – būstui rekonstruoti, taip pat būstui pritaikyti neįgaliųjų, nedarbingų ar iš dalies darbingų asmenų poreikiams, neatsižvelgiant į asmens šeiminę sudėtį.

Socialinės paramos skyriaus informacija

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.