Miskas pasodintas b

 

Nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. bus renkamos paraiškos gauti paramą naujiems miškams įveisti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. 

Tai – gera žinia ketinantiems veisti naujus miškus, nes šiemet paraiškos priimamos papildomai. 2013 metų pabaigoje manyta, kad išnaudotos visos paramos lėšos pagal minėtąją priemonę, tačiau, Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos įvertinus paramos išmokėjimą, paaiškėjo, kad naujiems miškams veisti galima skirti dar 33 mln. litų. 

Paraiškos šiai paramai – paskutinė galimybė gauti didesnes išmokas miškui įveisti, nes Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projekte numatyta, kad šios išmokos mažės. Taip pat tai paskutinė galimybė valstybinių miškų valdytojams siekti paramos miškams veisti, nes jiems 2014-2020 m. parama šiai veiklai nebus skiriama. 

Ši papildoma parama bus teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos įgyvendinimo taisykles. Norintieji ją gauti turėtų gerai susipažinti su šių taisyklių reikalavimais. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad miškai veisiami, o miško želdinimo darbai ir želdinių ar žėlinių kokybė vertinama pagal Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatus, patvirtintus aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 (su visais vėlesniais pakeitimais). Rengiant miško želdinimo ir žėlimo projektus būtina atsižvelgti į 2013 m. pabaigoje padarytus šių nuostatų pakeitimus: pagal augavietės sąlygas buvo nustatytos tikslinės medžių rūšys ir rekomenduotos želdinių rūšinės sudėtys, minimalus klonų kiekis želdinių plantacijose, pakeisti želdinių ir žėlinių pradinio tankio reikalavimai, o ąžuolo želdiniai, kuriuose šios medžių rūšies bus 50 proc. ir daugiau, turės būti apsaugoti tik aptveriant sklypą specialia tvora ir k t.

Taip pat patikslinti želdinių ir žėlinių kokybės reikalavimai. Naujausią paramos miškams veisti skirtų taisyklių redakciją Žemės ūkio ministerija numato patvirtinti prieš pat paraiškų rinkimo pradžią. 

Pagrindiniai dokumentai, kuriuos reikia pateikti su paraiška, yra teritorinio žemėtvarkos skyriaus išduotas leidimas įveisti mišką ne miško žemėje ir miškų urėdijos, kurios teritorijoje yra veisiamo miško plotas, patvirtintas miško želdinimo ir žėlimo projektas. 

Paramos paraišką galima pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose skyriuose arba elektroniniu būdu informaciniame portale https://portal.nma.lt ar nusiųsti paštu.

 

LR Aplinkos ministerijos Visuomenės informavimo skyriaus

vyriausioji specialistė Raimonda Karnackaitė

Perkame

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.