Kauno visuomenės sveikatos centro Kėdainių skyriaus specialistai primena, kad pagrindinius baseinų įrengimo, priežiūros ir kontrolės reikalavimus, taip pat kokybės reikalavimus vandeniui, naudojamam visų tipų baseinuose, išskyrus asmeninio naudojimo, nustato Lietuvos higienos norma HN 109:2005 „Baseinai. Įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“. Šios higienos normos tikslas yra užtikrinti baseinų vandens kokybę, apsaugoti paslaugos vartotojus nuo neigiamo poveikio sveikatai, sumažinti pašalinį dezinfekcijos medžiagų poveikį sveikatai.

BaseinasHigienos norma reglamentuoja, kad juridinis ar fizinis asmuo, prieš pradėdamas teikti baseinų paslaugas, turi gauti leidimą-higienos pasą. Baseinai pagal paskirtį gali būti: sporto, plaukimo, maudymosi su čiuožimo kalneliais, vaikų, karšto vandens, sūkuriniai (sūkurinės vonios), terapiniai, vėsinamieji. Kėdainių rajone yra trys baseinai, kurie šiai veiklai turi leidimus – higienos pasus: Kėdainių “Aušros” sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla, Chemikų g. 30, Kėdainiai,Kėdainių sporto mokykla, Parko g. 4, Parko g. 6, Vilainių k., Kėdainių r.,VšĮ Kėdainių ligoninė, K. Budrio g. 5, Kėdainiai.

Reikalavimai baseinų patalpoms

Grindų danga baseino patalpoje, persirengimo patalpose, dušinėse turi būti atspari cheminių reagentų poveikiui, lengvai valoma ir dezinfekuojama. Baseino patalpos sienos turi būti nelaidžios drėgmei, atsparios pelėsiniams ir kitiems grybams. Baseino patalpos ir dušinių grindų danga turi būti neslidi. Baseino patalpose neturėtų būti nei per šalta, nei per daug tvanku. Šaltuoju metų laikotarpiu temperatūra turėtų būti 18–22º C, santykinis oro drėgnumas – 35–60 proc., šiltuoju – 18–28º C, santykinis oro drėgnumas – 35–65 proc.

Baseinų vandens kokybės ir kontrolės reikalavimai

Eksploatuojantys baseinus turi užtikrinti, kad laiku būtų atliekami baseinų vandens kokybės tyrimai: baseinų vandens mikrobiologiniai bei parazitologiniai tyrimai atliekami ir amoniako kiekis nustatomas uždaruose baseinuose ne rečiau kaip kartą per mėnesį, chloroformo kiekis nustatomas kas ketvirtį. Baseinų vandens cheminiai tyrimai atliekami vieną kartą per pusmetį, o automatiniai laisvojo chloro ir pH dydžio nustatymo įrenginiai turi būti tikrinami ne rečiau kaip du kartus per dieną, atliekant kontrolinius matavimus. Vandens kokybės rodikliai (temperatūra, pH, liekamojo aktyvaus chloro arba kitos vandens dezinfekcijai naudojamos medžiagos liekamasis kiekis) turi būti pateikiami viešai. Automatinės dozavimo įrangos darbą stebi ir prietaisų kalibravimą atlieka administracijos paskirtas asmuo. Visa baseinų įranga turi būti reguliariai techniškai prižiūrima ir profilaktiškai tikrinama. Būtina laikytis įrenginių naudojimo instrukcijų.

Baseinų vanduo turi būti atitinkamai paruoštas: koaguliuojamas, filtruojamas, dezinfekuojamas. Baseinų vandeniui filtruoti turi būti veikti ne mažiau kaip 2 filtrai su autonominiais siurbliais.

Baseino darbuotojai turi vykdyti baseinų eksploatacijos taisykles ir pildyti vandens tyrimų registracijos žurnalą.

Baseinų vandens dezinfekcija

 

Baseinų vandens kenksmingumui pašalinti leidžiama naudoti: ultravioletinius spindulius, ozoną, chlorą ir jo junginius, bromą ir jo junginius, vandeninį vandenilio peroksido tirpalą su sidabro nitratu bei kitus biocidus, registruotus ar autorizuotus šiai paskirčiai teisės aktų nustatyta tvarka. Baseinų vandens dezinfekcijai turi būti naudojama sistema, susidedanti iš cheminių preparatų ir fizikinių veiksnių (ultavioletinių spindulių ir pan.). Veikiant baseino vandens paruošimo įrenginiui, netgi tuomet, kai baseinų paslaugos neteikiamos, vanduo turi būti dezinfekuojamas. Mažųjų baseinų be recirkuliacinės sistemos vanduo nedezinfekuojamas, o po kiekvieno panaudojimo turi būti išleidžiamas, baseinas išvalomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens. Nustačius baseino vandens užterštumą, viršijantį higienos normos priede nurodytus dydžius, baseino eksploatacija nutraukiama, vanduo išleidžiamas, baseinas valomas, dezinfekuojamas ir pripildomas vandens, atliekami vandens mikrobiologiniai ir parazitologiniai tyrimai.

Baseinų valymas

Baseinų dugnas turi būti valomas siurbimo prietaisais ir šepečiais ne rečiau kaip du kartus per savaitę, o sienos – ne rečiau kaip kartą per dvi savaites. Vieną kartą per metus (mažųjų baseinų – 1 kartą per ketvirtį) turi būti išleidžiamas visos sistemos vanduo, išvalomi ir išdezinfekuojami baseino dugnas ir sienos. Valymui naudojama aukšto slėgio įranga. Po valymo ir dezinfekcijos būtina nuplauti paviršius švariu vandeniu.

Vandens išsiliejimo latakai valomi ne rečiau kaip kartą per savaitę. Latakų grotelės nuimamos, atraminiai paviršiai išvalomi ir išdezinfekuojami. Išvalyti ir išdezinfekuoti latakai, grotelės ir išleidimo kanalai išplaunami ir tik po to vėl įjungiama recirkuliacijos sistema.

Vandens balanso rezervuarų vanduo ne rečiau kaip kartą per šešis mėnesius, o mažųjų baseinų – kas tris mėnesius turi būti išleistas, rezervuarai išvalyti, išdezinfekuoti ir išplauti.

Filtrai turi būti plaunami atgaline srove pagal filtrų gamintojo pateiktą instrukciją. Plovimo data užrašoma specialiame žurnale.

Persirengimo kambariai, dušinės, tualetai turi būti valomi valikliais su dezinfekuojančiais ar antimikrobiniais priedais ne rečiau kaip du kartus per dieną.

Visi priežiūros, profilaktinių patikrinimų, valymo darbai turi būti registruojami žurnale.

Uždarant ir atidarant baseinus būtina imtis specialių priemonių, atitinkančių naudojimo instrukciją.

Naudojant vandens paruošimo ir chemikalų užpildymo kameras, būtina griežtai laikytis jų naudojimo taisyklių.

Reikalavimai darbuotojams

Baseino darbuotojai privalo tikrintis sveikatą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti darbuotojams, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarkos patvirtinimo“ reikalavimais.

Baseino darbuotojai privalo išklausyti privalomuosius higienos ir pirmosios medicinos pagalbos teikimo mokymo kursus ir turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.

Darbo metu darbuotojai turi vilkėti darbo drabužius.

Baseino patalpose gerai matomoje vietoje turi būti pirmosios pagalbos rinkinys. Jo sudėtis ir apimtis turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m liepos 11 d. įsakymo Nr. V-450 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmą medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ reikalavimus.

Naudojant chemines medžiagas, darbuotojai privalo laikytis darbų saugos ir higienos reikalavimų.

Kauno visuomenės sveikatos centro

Kėdainių skyriaus vyriausioji specialistė Eugenija Valaitienė 

About The Author

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.